АНКЕТА

Григоре Виеру

превод: Найден Вълчев

- Фамилия и име?
- Аз.
- Година на раждане?
- Далечната година, във която
баща ми в майка ми се влюбил,
а майка ми обикнала баща ми.
- Произход?
- Ора, засявам, жъна.
Зная всички стари песни.
- Професия?
- Обичащ своя край.
- Родители?
- Майка. Само майка.
- Името й?
- Мама.
- Какво работи?
- Очаква.
- Осъждан ли си?
- Да. Веднъж. На няколкогодишен
строг затвор във себе си.
- Роднини някакви в чужбина?
- Да. Баща. Баща ми,
погребан някъде
по бойните полета
в хиляда
деветстотин
четирдесет
и пета.