ИЗ «ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И РУСИЯ»

Александър Зиновиев

превод: Литературен свят

***
Две тенденции в еволюцията: западна (американска) и комунистическа (съветска). И двете са от недрата на западната култура.

***
Свръхобщество - свръхдържава (свръхикономика, свръхидеология, свръхкултура).

***
Зиновиев обединява понятията глобализация, западничество и американизация и смята, че този процес едва е започнал и с него ще бъде изпълнена цялата история на XXI век.

***
Човечеството е разделено на западен свят и останало човечество. Отношенията между тези две части съвсем не са братски и за никакво равенство не може да става и дума.

***
Идеята за «глобалното общество» е западна, а не на целия свят и отразява желанието на определени сили на Запада да заемат господстващо положение на планетата, да организират цялото човечество за собствените си интереси.

***
«Националните държави» все повече губят своята автономия и суверенитет.

***
Възникват безбройни и разнообразни организации, учреждения и предприятия от западен характер. Сега вече те са десетки хиляди, в дейността им са въвлечени милиони хора. От тях се създава общество на второ ниво, свръхобщество, издигащо се над обикновените общества и подчиняващо ги. Това свръхобщество фактически контролира повече от 50% от световните ресурси (по някои данни - повече от 70%). Това явление е ново и лошо проучено, върху неговото изучаване е наложено табу.

***
Същността на западнизацията се състои в натрапването на незападните народи и страни на социален строй, икономика, политическа система, идеология, култура, политическа система и начин на живот, подобни на или имитиращи западните страни. Идеологически в пропагандата това се поднася като хуманитарна, безкористна и освободителна мисия на Запада: «ние сме свободни, богати и щастливи и искаме да ви помогнем и вие да станете такива».

***
Тактиката на западнизацията: да се дискредитира общественото устройство на страната; да се подпомага кризата в икономиката, държавния апарат и идеологията; да се разцепва населението на враждуващи групи; да се поддържат всякакви опозиционни сили; да се подкупва интелектуалния елит; да се пропагандира западният начин на живот, да се предизвиква завист към западното изобилие; да се създава илюзията, че сякаш това изобилие е достижимо в кратки срокове; да се заразяват хората с пороците на западното общество, представяйки тези пороци като проява на свободата на личността; да се оказва икономическа помощ, доколкото това спомага за разрушаването на икономиката.

***
Западните «мирни» методи се опират на икономическа, идеологическа и политическа мощ, заставяща «опърничавите» да правят онова, което е нужно на Запада. Но тези мирни средства се базират на военна сила.

***
В западнизираните страни се установява социалният строй «колониална» демокрация. С краха на СССР демокрацията стана ненужна на господарите на западния свят, като пречеща на световното господство. Започна падение на западната демокрация на всичките й нива.

***
Инвестициите са начин за поробване.