ПУБЛИКАЦИИ НА ПЕТЪР АНАСТАСОВ МАРИНОВ (1903-1998)

Съставил: Александър Маринов

Написаните от Петър Маринов монографии, студии, исторически очерци, спомени, статии и др. и отпечатани в различни вестници и списания, както и в самостоятелни издания, са над 200. Те обхващат периода 1930-1996 г. Около 16 са пиесите на родопски диалект, публикувани в сп. “Родопски напредък” и “Родопски преглед” (”Одумване и годеж”, “Отсурната невеста”, “Попрелка”), във в. “Родопа” – София (”Рожба”, “Смърт”, “Жертви на модата”, “Софка”), в четирите тома сборник “Родина” (”Възрожденеца”, “Съдът на агите”, “Посестрими”, “Салих ага”, “Женят, пък не питат”, “Нови възрожденци”, “Чужденката”, “Родинци” и др.). Някои от пиесите в сб. “Родина” са отпечатани и в сп. “Родопа” през периода 1937-1944 г., и като отделни отпечатъци.
В настоящата библиография са подбрани най-значимите заглавия, които са подредени хронологически. Изключение правят четирите тома сборник “Родина” и “Библиография за история на Родопите”, които са публикувани през различни години, но тук за удобство са събрани в по една анотация. В една анотация е отбелязан един и същи материал, публикуван в различни вестници и списания.

1. Едно западнало занаятчийско съсловие в Родопите (Бележки върху икономическия строй на живота в Средните Родопи). – Родопски преглед, 1930, 3-4, 80-87.
2. Названия на местности в околността на Пашмакли. Названия на местности в околността на с. Проглед, Станимашко. – Родопски преглед, 1932, 1-2, 75-76.
3. Мохамеданско-библейска агиография (Едно интересно сравнение). – Родопа, бр. 9, 1 ноем. 1934, 1-2.
4. Ст. Н. Шишков (По случай юбилея му на 26 май 1935 г.). – в. Красногор, Смолян, бр. 12, 26 май 1935, 1-2.
5. Исторически старини в Родопите. – в. Красногор, Смолян, бр. 12, 31 май 1936; сп. Родопа, бр. 7-8, юли 1936; бр. 9, 1 ноем. 1936.
6. Из миналото на гр. Смолян. – в. Красногор, Смолян, бр. 13, 15 юни 1936; бр. 15, 15 юли 1936.
7. Смолен и околията в своето близко и далечно минало. Градиво за историята на Родопската област. – в. Красногор, Смолян, бр. 1, 1 ян. 1937 до бр. 17, 3 септ. 1937; бр. 17, 21 септ. 1937 до бр. 22, 24 дек. 1938; бр. 1, 15 ян. 1939 до бр. 8, 4 май 1939 г.; отделен отпечатък от в. Красногор.
8. Юбилеят на протойерей Димитър В. Мавров. Едно църковно народно тържество в с. Райково. – в. Красногор, Смолян, бр. 2, 20 ян. 1937; в. Братско слово, Пловдив, кн. 9-10, 1937, с. 104.
9. Развалини край Смолян. – в. Арденска дума, Кърджали, бр. 340, 23 юли 1937.
10. Документ от XVI век. Името на Ахъ-Челеби. – Родопа, бр. 9, 1 ноем. 1937.
11. Стою Н. Шишков (По случай смъртта му). – в. Красногор, Смолян, бр. 1, 1 ян. 1938.
12. Сборник “Родина”. Издание на Българомохамеданската културно-просветна и благотворителна дружба “Родина” в гр. Смолян. Под редакцията на Петър Ан. Маринов. (Летописните бележки и всичко без автор е от П. Маринов). С, книга първа (1937-1938), 1939, 266 с; книга втора (1938-1939), 1940, 310 с; книга трета (1939-1940), 1941, 304 с; книга четвърта (1941-1942), 1944, 320 с.
13. Град Смолян. Минало, настояще, бъдеще. – в. Красногор, бр. 22, 1 дек. 1939 (Статия по случай 25 години от основаването на читалището в гр. Смолян).
14. Светилищата и съборът на Рожен. – Родопа, бр. 5, 1 май 1940 (Кога и как е основан съборът на Рожен).
15. Статии, монографии, брошури и книги, които Васил Дечов е написал и са печатани до 1941 г. – в. Красногор, Смолян, бр. 10, 1 юни 1941.
16. Из мирогледа на среднородопските българи мохамедани. Вярвания във видимия и невидимия свят. Болести, поверия, названия на месеците и др. – Български народ, С, 1941, кн. 1, с. 43, 48; кн. II, с. 40, 43; 1942, кн. I, 13-16.
17. Из Беломорието до Солун и обратно. Пътни бележки и преживелици. – в. Красногор, Смолян, от бр. 1,7 ян. 1942 до бр. 2, 25 февр. 1944.
18. Маринов, П. Ан. и В. Димитров. Петдесет години Проглед. Юбилейно издание. Изд. на кооп. “Светлина” в с. Проглед. С, 1943, 248 с. Фототипно издание – 1992.
19. Георги Попанастасов – четиридесет години учител, общественик и народен деец (Юбилейна книга). Изд. Комитет под председателството на Хр. Д. Калинов и редакцията на П. Ан. Маринов. С, 1943, 186 с. (Георги Попанастасов – животописни бележки, с. 9-29 и Из черковно-общественото минало на Смоленската духовна околия, с. 92-113 са от П. Маринов.) Отделни отпечатъци. С, 1943, 24 с.
20. Идиличният град Ксанти. – в. “Беломорска България”, Ксанти, бр. 968, 5 септ. 1944.
21. Един неотбелязан бунт в Родопите през 1865 г. – Исторически преглед, 1951-1952, 4-5, 463-469.
22. Още за родопския бунт в Родопите през 1865 г. – Исторически преглед, С, 1956, 5, 79-83.
23. Попарнаудова, Р. Автобиография. – Родопи, 1968, кн. 5, с. 14 (Автобиографията й е взета от архивните материали на П. Маринов).
24. Стою К. Боботанов – опълченец от Родопите. – Родопи, 1968, кн. 4, с. 5.
25. Библиографска справка. Библиография за книжнината за Родопите. – Родопи, 1968, кн. 9, 23-24, кн. 11, 19-22, кн. 12, с. 35; 1969 -от кн. 1 до кн. 12; 1970-кн. 1-12.
26. (Вж. Николай Хайтов). Родопските комити разказват. Първо издание. Записал разказите П. Ан. Маринов. С, 1972, 373 с.
27. Балканската война в спомените на съвременници и участници. Записал П. Ан. Маринов. Литературно обработил Николай Хайтов. С, 1973, 238 с.
28. Стою Н. Шишков. Спомени. – Родопи, 1977, кн. 3,24-26; кн. 4, 29-31; кн. 5, 26-27; кн. 6, 29-30; кн. 7, 18-19.
29. Истини и заблуди (За “Исторически бележник”). – Родопи, 1977, кн. 11, 28-32.
30. Поп Глигорко и неговото време. – Родопи, 1978, кн. 7, 22-24; кн. 8, 36-38.
31. Как се родиха “Родопските комити”. – Родопи, 1980, кн. 1, 31-33.
32. Три детства. Разкази под редакцията на Николай Хайтов. “Някога” – Петър Ан. Маринов. С, 1980, 109-199.
33. За идола “Баба” в Родопите до XI век. – Родопи, 1982, кн. 4, 34-35.
34. Възвестяваше новото (За Симеон Фисински). – в. Чепинец, Велинград, бр. 16, 27 авг. 1982.
35. Смолян някога и сега. – Родопи, 1982, кн. 7, 38-40; кн. 8,44-46; кн. 9,44-46; кн. 10, 29-31; кн. 11, 34-35; кн. 12, 34-37; 1984, кн. 1, 38-39; кн. 2, 37-40, 48; кн. 3, 38-39; кн. 4, 35-39; кн. 5, 42-43; кн. 6, 31-33.
36. Пан М. Стоев (П. Ан. Маринов). Другочешни главильки и женильки. “Главеш” (Годеж). – Родопи, 1984, кн. 7, 40-42; кн. 8, 36-39; кн. 10, 40-43.
37. Одисеята на едно село. Бележки и спомени (за с. Бял бряг в Лудогорието). –Родопи, 1985, кн. 2, 29-30.
38. Спомени за Васил Дечов. – Родопи, 1985, кн. 5,14-15,46; кн. 6,29-30; кн. 7, 18-20; кн. 8, 40-41; кн. 9, 40-41; кн. 10, 27-29.
39. “Хр. Г. Данов” и българите мохамедани (За издателството и печатницата). – Родопи, 1987, кн. 1, 26-27; кн. 2, 22-23; кн. 3, 26-27; кн. 4, 37-42.
40. Атанас П. Каишев. Спомени. – Родопи, 1988, кн. 3,41-43; кн. 4, 35-37; кн. 5, 28-30; кн. 6, 42-43; кн. 7, 39-40.
41. Една потулена истина (За дружба “Родина”). – в. Родопски устрем, бр. 67 (4261), 21 септ. 1990.
42. Българи да те потурчват. – в. България, бр. 30 и 31, 15 дек. 1990.
43. Една потулена истина (За дружба “Родина”). – Родопи, 1990, кн. 11, 13-14.
44. Единната същност на българския народ. – в. Български глас, бр. 33,2 окт. 1991.
45. Предизвикан отговор (За статията на Вл. Арденски за “Родина” и П. Маринов). – Родопи, 1991, кн. 11-12, 12-13.
46. Крайно време е! (По повод отричане дейността на дружба “Родина”). – в. Рудозем, Рудозем, 24 ян. 1992.
47. Да не се политиканства с българите мохамедани. – в. Шипка, Хасково, бр. 180 (1131), 16 септ. 1992.
48. Истината за покръстването на българите мохамедани в Даръ дере, 1912. – Родопи, 1992, кн. 8, 30-31.
49. Спомени за “Портретът…” и неговия автор. – в. “Свещеник Никола Мавродиев”, възпоменателен лист. Издава юбилеен комитет, Смолян, 30 юни 1992, с. 7.
50. Сто години Проглед (1892-1992). Сборник от документи, историко-битови материали, спомени и сведения за миналото на селото. Юбилейно издание под уредбата на Петър Ан. Маринов и Анастас Г. Чакъров. Пловдив, 1992, 318 с.
51. Смисълът на моя живот е да доказвам, че българите мохамедани не са турци. – в. Глас, Пловдив, бр. 25, 1 февр. 1993.
52. Дружба “Родина” беше самобитна и българите мохамедани го разбраха. – в. Паралел 42, Пловдив, бр. 10 (52), 13-20 март 1993.
53. Истината за българомохамеданската дружба “Родина”. – в. Марица, Пловдив, бр. 115, 19 май 1993.
54. Ако беше запазена дружба “Родина”, нямаше да има помаци и ахряни! – в. Марица, Пловдив, 9 авг. 1993.
55. Родопският сърцевед (По случай юбилея на Николай Хайтов). – в. Родопско слово, бр. 31, 29 септ. 1994.
56. Маринов, П. и Ат. Георгиев. Истината за “кръщавката” на българите мохамедани в Родопите през 1912/1913 година. – Родопи, 1994, кн. 7-8, 42-44; кн. 9-10, 6-8.
57. Българите мохамедани в своето народностно съзнание и възродителното им движение. Популярен исторически очерк с приложени материали. С, 1994, 158 с.
58. Робинята. Лирична повест. С, 1994, 64 с.
59. Имало е предложение Смолян да носи името Цървуланово. – в. Родопско слово, бр. 3, 26 ян. 1995, с. 4.
60. Спомени на П. Ан. Маринов за Стою Н. Шишков. Информационно-документален сборник, т. V (посветен на 130-годишнината от рождението на Ст. Н. Шишков). ДА – Пловдив, 1995,9-119.
61. Коя българка първа призова за подменяване на фереджетата. Знаем ли достатъчно за Невена Мазарова? – Родопи, 1996, кн. 1, 17-19.
62. Васил Дечов, 1866-1941. Документирана биография (Спомени на П. Ан. Маринов за В. Дечов). Съставители Андр. Печилков и Н. Петрова. Смолян, 1996, 162 с.

За него:

63. Чолов, П. Български историци. Биографично-библиографски справочник. Маринов, Петър Анастасов. С, 1981, 254-255.
64. Димитров, Стр. Родинецът Петър Маринов (По случай 80-годишнината му). – Родопи, 1983, кн. 3, 20-21.
65. Арденски, Вл. По повод “Една потулена истина” (За дружба “Родина” и П. Маринов). – Родопи, 1991, кн. 5-6, 13-15. За същото: Димитров, Стр. “Родина” пусна джина от бутилката, кн. 5-6, 15-17.
66. Хайтов, Н. И сам воинът е воин (даже и с вързани ръце). По случай наближаващата 90-годишнина на Петър Маринов. – Родопи, 1992, кн. 6, 23-25.
67. Консулов, Ем. 100 години село Проглед. – в. Чар, Смолян, бр. 13 (29), 31 юли1992.
68. Родопчанин смята, че чужд език се натрапва за “майчин” и че това е велико недоразумение. – в. Родопски вести, Смолян, бр. 69 (4464), 1 септ. 1992.
69. Балчев, Вл. Ще гръмнем и Хамлет! (Против статията на П. Маринов за книгата “Време разделно”). – в. Марица, Пловдив, бр. 13, 14 февр. 1993.
70. Гиневски, Хр. С възрожденски дух и патриотизъм. Петър Маринов на 90 години. – Родопски вести, Смолян, 8 март 1993.
71. Митринов, Г. Във вечно забвение ли е възрожденецът Петър Маринов? – в. Зора, бр. 9, 2 март 1993, е. 10.
72. Хайтов, Н. Човекът, на когото се възхищавам. Патриотът, основателят на дружба “Родина”, г-н Петър Маринов на 90 години. – в. Зора, бр. 9, 2 март 1993, с. 10.
73. Алиманска, В. Петър Маринов на 90 години. – Родопи, кн. 5, 1993, с. 30.
74. Петров, Г. Лош човек ми викаха, защото съм карал децата ни да учат български! – в. Марица, Пловдив, бр. 123, 31 май 1993.
75. Капкова, И. Петър Маринов и 101-годишнината на село Проглед събраха около две хиляди души. – в. Родопски вести, Смолян, бр. 131, 12 юли 1993.
76. Петров, Г. Петър Маринов издаде и “Сто години Проглед”. – в. Марица, Пловдив, бр. 178, 3 авг. 1993.
77. Емануилова, Евд. Основателите на Проглед минали фалшивата граница (За книгата “Сто години Проглед” и П. Маринов). – в. Глас, Пловдив, 18-19 септ. 1993.
78. Емануилова, Евд. Принос в родопското краезнание (За книгата “Сто години Проглед”). – в. Земеделско знаме, бр. 223, 23 септ. 1993.
79. Емануилова, Евд. Скромен родопски книжовник. Петър Маринов на 90 години. Какво знаем за него? – в. Трета възраст, бр. 46, 12-18 ноем. 1993.
80. Подсъдимият не се признава за виновен! Разговор на Марин Кадиев с родоповеда Петър Маринов. – в. Чая, Асеновград, бр. 7, 16-23 февр. 1993, с. 4.
81. “Робинята” на Петър Маринов. – в. Родопски вести, Смолян, бр. 250, 28 дек.
1994.
82. Гиневски, Хр. От дълбините на родопското минало (По повод новата книга на П. Маринов “Робинята”). – в. Родопски вести, Смолян, 16 ян. 1995.
83. Недков, Здр. Едно голямо дело (За книгата на П. Маринов “Робинята”). – в. Зора, бр. 5, 31 ян. 1995.
84. Българите мохамедани (Отзив за книгата на П. Маринов). – в. Родопски вести, Смолян, бр. 24, 6 февр. 1995.
85. Кетева, С. “Българите мохамедани” – популярен исторически очерк. “Родина” – движение с прогресивна мисия. – в. Родопски вести, Смолян, бр. 34, 20 февр. 1995.