АВТОПРЕДГОВОР И КНИГОВ ТЕКСТ („ЛЕГЕНДИ ПРИ ЦАРЕВЕЦ“)

Димитър Кенанов

Млади поети, бъдете българи, синове на своя народ!
Иван Вазов

За епиграф на своите „Мисли за езика” Илия Волен слага два стиха от Иван Вазов: „Език свещен на моите деди!…// Език на тая, дето ни роди”. Писателят есеист не откроява смисъла на първия стихов ред, който ни отпраща към св.-Кирило-Методиево дело и промислителното създаване на славянобългарската азбука и писменост.

Илия Волен дори неправилно, скрито я противопоставя на говоримия език, издигнат в култ през възрожденската епоха, когато се нормира съвременният български книжовен език, но за неговия произход вярно отбелязва: „Литературният език е подобрен и обобщен народен говорим език” [Волен 1967: с. 8].

По-нататък в есеистичният контекст се внася името и примера на Иван Вазов - патриарх/родоначалник на повечето жанрови разклонения в новобългарската художествена култура:

„Истинският писател е същество с извънредно развито чувство към езика. И ако първата, основната храна на тялото му е майчиното мляко, навярно първата, основната храна на духа му е мелодията на майчиния му език, езика на близките му, езика, слушан през детството му. Мен ми е правило голяма впечатление, че един Иван Вазов цял живот е говорил на майчиния си език, на сопотски диалект” [Волен 1967: с. 10].

Езикът на майката, езикът на устното народно творчество изговаря думите с първичното им творително предназначение, спонтанно, без никакво „естетско” насилие - така, както Творецът на видимия и невидимия свят извежда Мирозданието от небитие в небитие с десет творящи повеления-логоси.

Сътворяването е същевременно и устрояване на Мирозданието, извеждане от „нищото” в битие, от хаоса в подреденото измерение на красотата: „И видя Бог всичко, що създаде, и ето, беше твърде добро” (Бит. 1:31).

Бог „изрича” Своята мисъл на Своя нетварен език и тогава по начин, непостижим за човешкия ум, се сътворяват елементите на мирозданието. Човек също има мисли и ги изрича, но не може да отключи тайната - „творителната” енергия на думите без съдействието Божие.

Правото да изговаряш и владееш думите без насилие над тях, да ги чуваш и виждаш с очите на сърцето и любовта всъщност е право да се потопиш в екстатичното съзерцание-„възхвала на думите”, да изчезваш в тях и след това - да се оцелостяваш, както това мистично състояние е съпреживяно от съвременния български лирик Христо Фотев в едноименно стихотворение [Кенанов 2021]:

Вий идвате с лица от звук - обичам
лицата ви - живота ви голям!
Приемам ви и смело ви изричам -
не искам в този свят да бъда сам!
Не искам да съм мъртъв - не забравям
чудесния ви звук, и цвят, и вкус!
И питам аз - със всички разговарям
и всички ме изричат наизуст…
Аз разговарям - думите напират -
с предмети и животни… Зная аз,
че птиците най-ясно ме разбират,
но нямат думи те във своя глас!
Прекрасни думи - Маса! Стол! Театър!
Прозорец! Свобода! Бургас! Готов!
България! Живот… Живот! И вятър!
И милост! Дон Кихот! Здравей! Любов!
Любов! И скръб! Любов… Аз се забравям
на думите в сияещия дъжд -

задъхвам се, изчезвам, полудявам -
не зная кой съм аз - но изведнъж
се вдига от асфалтовия хаос
човешкото ми име - моя знак -
и аз отново съм във свойта цялост! -
спасен съм - и отново в нечий влак!
Вий идвате с лица от звук - с приличен,
с небрежен, с възхитителен и строг
живот и ритъм - толкова различен, -
но винаги с един-единствен Бог!

Иван Вазов не се подмамва от модернистичните ветровеи, които навлизат и премитат поетичните български нивя от края на XIX в., от идолическите тъмни пориви към неразбираемостта, чиито трусове започват да се усилват в следващото столетие.

Като отприродните словопевци, великият сопотчанин, бидейки едновременно български Виктор Юго и български Александър Пушкин, продължава да възприема думите за имена/същини на първовеществата/началата на Материята и вложеното в тях противополагане на Любов и Вражда: огън, въздух/ефир, вода, земя; подобно на родоначалника на новоруската поезия, българският му ответник по съзерцание на света и историята, има „взор - твърде трезвен и верен на действителността” [Мережковски 1994: 26].

В модното направление, прокламирано от кръга „Мисъл”, да се западноевропеизира/ вестернизира новата ни поезия след Възраждането, проокултната и протеософската неяснота, дейният пролермонтовски демонизъм завладяват писанията на тогавашните млади поети.

Упреците срещу криворазбраната им модерност и индивидуализъм се смятат за упреци, отправени от невежи. Срв. Пенчо П. Славейков: „Езикът на нашите млади поети е индивидуален. Той не е тежък и изкълчен - а самите читатели са леки и невежи, срамотно невежи в своя роден език” [Теофилов 1995: с. 8].

Чужд на това съзнателно насочвано направление в литературата ни е Иван Вазов, който в предговора си към сбирката си с балади и поеми „Легенди при Царевец”(1910) заявява кредото си:

„Писателят, когато пише, трябва да знае за кого пише, да помни, че той пише, за да бъде четен, разбран и оценен не от чужденци, а от българи. Така само може да остане самобитен и да влияе със словото си на широките народни маси. <…> Съвременната ни поезия, повтарям, не се стреми да говори на народната душа, тя се чужди от нея. Тя се развива из крива посока. Нашите млади поети, между които има и със силни дарования, в стремежа си, законен впрочем, за оригиналност, да дирят нови пътища и нови форми за мисълта си, откъснаха се от народната среда и запяха според нововремските навеи в западно-европейската литература. Зареяха се в областта на олимпийската отчужденост и индиферентизъм, оглъбиха се в самосъзерцание и скъсаха всяка връзка с окръжающия живот. Станаха символисти, индивидуалисти, декаденти, свръхчеловеци и не знам още какви. Поезия козмополитична, студена, небългарска, нестоплена от живо човешко чувство, защото не е расла на българска почва, чужда на българския дух” [Вазов 1910: 12-13].

Според последователния „пушкиновски” реалист поклонниците на модернизма са забравили „правдивите думи на великия [Висарион] Белински”: „Поезията на всеки народ е непосредствено изражение на неговото съзнание, тя е тясно свързана с народа. В силата на това, поезията на всеки народ трябва да има национален характер и да не прилича на поезията на всеки друг народ” [Вазов 1910: с.13].

В тази Вазова проекция на литературното ни състояние от неговото време е в пълно съответствие с безотрадното положение на културата ни днес, громяна от нашествието на неолибералистки, постструктуралистично-антиаристотелски модели, т.е. немимезисни модели на литература, формати на антилитература, която разпада и разгражда, „обезсюжетява” духовността ни.

Не за това ли говори Иван Вазов:

„И онова, което е характерно у тоя род поезия, то е тъмнотата й, старанието на мнозинството от представителите й да пишат отвлечено, да забулят с нарочита мъгла на изразите мислите си, или тяхната убогост, за да изглеждат дълбоки и по-малко понятни за читателите. И това антихудожествено течение намери насърдчители у нас. Явиха се критици, които мерят достойнството на поета по степента на неразбирането му и нечетенето му. Тия господа забравят, че ясностьта в мислите е едно от главните качества у поета, който желае да достигне до сърцето на читателя си” [Вазов 1910:12-14).

Очевидно за Иван Вазов платформите на модернизма са недопустимо за него естетско, декадентско „насилие" над думите и той не напуска талвега на равновесието на ума и сърцето, на яснотата и образния изказ, на равновесието между конкретно и абстрактно в художествения език.

Фанатично крайният модернист заключва смисъла в символи/енигми и ги превръща в почти неразгадаеми знаци като захвърля декодиращия ключ - никой да не го намери. Отива се отвъд символическия реализъм, в безсъдържателната пустота.

Редица български поети, встъпващи на творческото поприще в началото на ХХ в., са донякъде екзалтирани подражатели на съвременната им западноевропейска модерност. Те просто „разиграват" мизансцена на традиционен междупоколенски конфликт, на драматично разграничаване на „деца" от „бащи".

Не е възможно обаче за едно-две десетилетия следосвобожденската поезия да натрупа такава умора и разочарование от модела на реалистичната поетика на яснотата, каквато имат напр. тогавашните краевековни френски поети.

За тях предостатъчно отдалечени във времето са Пиер дьо Ронсар и Жоашен Дю Беле - групата поети от „Плеяда", които поставят голямото начало на френската национална поезия: „утвърждаване силата на родния език, тържество на разума над средновековната схоластика и на лириката над римуваните наставления" [Еренбург 1972: с. 165].

Предпоставка за бунтовния устрем на френските символисти през ?IX в. са властващите „разбирания в официалните академични среди” - потискането на изкуството от „нивелиращата преса на господстващата културна система”.

Дьолакроа през 1824 г. първи тръгва да ословесява хоризонтите на индивидуалистичната поетика: „Ако ти работиш над своята душа, тя ще намери светлината, която ще я озари; тя ще си създаде свой език” [Аврамов 1969: с. 70].

А Шарл Бодлер признава, че „почти под диктовката на Дьолакроа” започва да подрежда естетическите си възгледи. В програмните редове се излъчва протест срещу неискреността на имитатори и еклектици и затова, „който няма темперамент, не е достоен да създава картини”.

Според Бодлер „природата не е крайната цел на художественото творчество, а само речник, от който той свободно избира онези думи, които, съчетани от въображението му, ще изразят най-пълно и богато неговите собствени мисли” [Аврамов 1969: 72-73].

За матричните (калъпните), не търпящи възражения закони на стиха, трактат написва Теодор дьо Банвил, който издига римата за структурен законодателен елемент и поставя музиката на стиха за характерологично достояние на поезията: „Аз бих желал поетът да бъде освободен от всички емпирични условности, да няма друг господар освен своя чувствителен слух, изтънчен от най-нежните милувки на Музиката” [Аврамов 1969: с. 91].

Символистите ненавиждат основателно обезличаващото буржоазно общество, но не съумяват да изнамерят коригиращ го формат, а му противопоставят „един измислен от тях „трансцедентен свят”, един свят на „тайнствения шепот на душите”, в който човешката личност отново намирала себе си” [Аврамов 1969: с. 91].

Подетата стилова, слогова (от старобългарския литературен език - съложение) бунтарска реформа символистите отиват отвъд целта и вкарват словесното и несловесното изкуство в задънена улица.

Да, наистина „буржоазната механизирана цивилизация е превърнала личността в автомат”. Да, разсъдъчният, светският интелектуализъм „е лишил обикновения език от емоционален пълнеж”. За Маларме утилитарният език за общуване е „търговски”. Образите и символите по начин на употреба се обездухотворяват и стават шаблони - „кръста, сърцето, котвата, гълъбите, орела, слънцето, морето и пр.” [по Аврамов 1969: с. 92].

Старата светска/секуларитивна поезия борави с речник, безпомощен „да изрази неизразимото”. Ала страхът и битката срещу „рутината и шаблона” обаче довежда до случаи на „несвързано бълнуване, неспособно да намери мост към душите на „другите”. А субективните „лични символи се превърнаха от своя страна в позната условност”.

Много скоро манифестиращият себе си символизъм постига свои езикови условности и шаблони, свой „конвенционален речник, в който никога не липсваха лебеди, пауни, гладиоли, лилии, помръкващи замъци, рицари и пр.” [Аврамов 1969: 92-93].

За модерната поезия, както точно забелязва проф. Димитър Аврамов, от особено значение са настъпилите структурни промени спрямо класическия стих и настаняването на свободния стих (vers libre), „който в името на непринудения личен израз отхвърли като негодни изцяло или частично почти всички условности, смятани от традицията за непоклатими” [Аврамов 1969: с. 93].

Литературната практика на свободния стих осъществява неметрическия ритъм, прилаган в близкоизточната/библейската и в християнската европейска литература. Следват се движенията в „ударите на сърцето и ритъма на дишането”, както се изразява Пол Клодел [Аврамов 1969: с. 96].

Тук намирам за уместно да поясня: у нас усложняването, реторичното украсяване с образи и фигури сме наследили от нашето народно творчество и от гръцката Античност.

Когато след походите на Александър Македонски елините се запознават с Библията - Старозаветната/Ветхозаветната част, те не могат да привикнат с нейната загадъчна, мистична простота, освен това (как е възможно!) - в нея няма реторика по Аристотел. Блаж. Йероним е привикнал да чете Цицерон или Плавт: „Если же, возвращаясь к самому себя, я пытался читать пророков, мене отталкивал необработанный язык: слепыми своими глазами я не мог видеть свет и винил в этом не глаза, а солнце” [Йероним 1985: с. 98].

Ние също имаме поети, които предпочитат да пишат нереторично и/или с усложнена изразност - затворена , заключена в себе си. Тя изисква декодиране, което не винаги е възможно. Казаното се отнася и за двете разклонения на стихотворството: прост по форма класически римуван стих и усложнен по ритмографика бял/свободен стих.

Същата диаграма на развитие чертае и новобългарската поезия: простота на изразяване при Найден Геров, Петко Р. Славейков, Христо Ботев, Иван Вазов и др.; усложняване на езиковия изказ при Пенчо П. Славейков, Пейо Кр. Яворов и групата символисти, вторична простота на поетичния език - от Никола Фурнаджиев до Никола Й. Вапцаров.

Българските поети трезво разчитат уроците на френския символизъм и модернизма, избягват крайните последици на естетическото движение, което ратува за правото на художника творец да бъде индивидуалист.

Модернистичните изстъпления не обновяват изобразителната система на „кавалетната фигуративна живопис”, но я превръщат „в обикновена разновидност на декоративно-приложното изкуство, а в определени свои форми и в пълно отрицание на самото изкуство; така и опитът на модерната поезия да се освободи от сковаващите конвенции на традиционния стих, за да осигури на поета пълен и непринуден израз на неговата индивидуалност, завършва в крайна сметка с фактическото й самоунищожаване като особен литературен вид, с деградирането й до нивото на една гъвкава, емоционално наситена музикална проза” [Аврамов 1969: с. 97].

С всеоръжието на „автоматичното писане”, на безсъзнателното образно съзерцание и бленуването сюрреализмът, свръхмодернизмът тръгват на поход към свръхдействителността, отвъд вътрешната и външната действителност, в „дълбокото разбиране на сънищата, в духа, където всички противоположности се помиряват.

От една страна „автоматичното писане се разкрива под знамето на разюзданото подсъзнание, което се осъществява вън от желанието и не приема естетическите съждения, от друга обаче, то обявява най-вътрешните желания на поета да задължи вдъхновението (съдбата и излишната чувствителност заедно) за едно непоколебимо и бързо настъпление над всякакви пречки - етични, обществени или естетически” [Елитис 1982: 42-44; Башлар 1988: 10-11, 299-305; Кенанов 2021-а: 56-59].

* * *
В историята на руския символизъм Виктор М. Жирмунски набелязва три поколенски групи: Константин Балмонт/Бальмонт и Валерий Брюсов (основатели), Вячеслав Иванов, Андрей Бели и Александър Блок (второ поколение) и накрая: Михаил Кузмин.

Вместо вертикално/нирванно потапяне в психопневмените дълбини, поетите започват да изпитват потреба от хоризонтално приземяване и завръщане към понятийно-предметната първичност на думите:

„Кажется поэты устали от погружения в последния глубины души, от ежедневных восхождений на Голгофу мистицизма; снова захотелось быть проще, непосредственнее, по земному человечнее в своих переживаниях, захотелось отказаться от чрезмерной индивидуалистической требовательности к жизни, ломающей и разрывающей живые жизненные связи, бытовые узы между людьми. Хочется быть „как все”; утомились чрезмерным лиризмом, эмоциональным богатством, душевной взволнованностью, неуспокоенным хаосом предшествующей эпохи” [Жирмунский 1998: с. 29].

Михаил Кузмин е „большой и взыскательный художник слова. Его изысканная простота в выборе и соединении слов есть сознательное искусство или непосредственный художественный дар, который делает современнаго поэта учеником Пушкина. Вообще, возрождение пушкинской традиции, поэтическое „пушкианство” сыграло большую роль в воспитании художественных вкусов молодого поколения поэтов” [Жирмунский 1998: 28-29].

В същия времеви контекст у нас нямаме вазовианство, насърчава се тъмно-асоциативното писане, води се полемика срещу яснотата в словесното изразяване и нейния защитник - Иван Вазов, който в предговора си към „Легенди при Царевец” заявява „нарочито”:

„И онова, което е характерно у тоя род поезия, то е тъмнотата й, старанието на мнозинството от представителите да пишат отвлечено, да забулят с нарочита мъгла на изразите мислите си, или тяхната убогост, за да изглеждат дълбоки и по-малко понятни за читателите. И това антихудожествено течение намери още насърдчители у нас. Явиха се критици, които мерят достойнството на поета по степента на неразбирането му и нечетенето му от народа” [Вазов 1910:13].

Под черта е сложена бележка с допълнителна информация, където под „популярен поет” се подразбира самият Вазов: „Сп. „Мисъл”. Друг един критик, като искаше да обезцени един популярен поет у нас, не от тая школа, изказа буквално тая измутителна по своята нелепост мисъл: „Него го е наказала най-печалната участ, която може да постигне един художник: да не може да остане неразбран” [Вазов 1910:14].

Уклоните на символизма/модернизма затварят вратата на достъпността/ комуникативността към смисловите послания на изкуството, то става елитарно и с малцина елитарни възприематели:

„Тия господа забравят, че ясностьта в мислите е едно от славните качества у поета, който желае да достигне до сърдцето на читателя си; забравят, че гениални поети, като Байрон, Хюго, Шилер, Хайне, Пушкин и др. са кристално ясни и тях добре ги разбират и високо ценят и у нас. И настана разрив между тия наши поети и народа. И той ги не чете”.

От литературния Олимп гръмовержци хвърлят словесни мълнии към народа, обявен за невеж: „И чухме гневните им хули към тоя народ, когото обвиниха в невежество. Защо се сърдят? Широки кръгозори за вдъхновение им се откриват в живота ни, в миналото ни, в природата наша; в борбите на идеите и страстите, които новото време роди, в широките потребности на народния дух. Но те не счетоха това достойно за своята лира. Народът очакваше учители и пророци - той и днес има нужда от тях - а видя бежанци от него и от живота, „пещерни хора”, както духовито ги нарече нейде г. Стоян Михайловски. И народът ги не чете” [Вазов 1910:15).

Иван Вазов се пита дали не изпада в крайност или е близо до истината. В заключение на предговора си той сблъсква с горчивина гледната точка на „несмислените критици" и своята позиция на многолетен словописател:

„Несмислени критици могат да насърдчават младите писатели из този им лош път, могат да им крещят: „Напред, дръжте модерните учители, зарежете народа, той не е дорасъл до вас, вие сте избраници, а той е тълпа некултурна, или малокултурна, некадърна да ви разбере и оцени гения ви, вие пишете за грядущите поколения!" А аз жаля толкова млади таланти, които се хабят в безплодни усилия да следват модата, и им казвам: „Млади поети, бъдете българи, синове на своя народ. Чувствувайте и пишете по български. Черпете вдъхновение от не от чуждите души, а от българската, от богатата и здрава българска душа. И разкрийте ни я, осветлете я. Засявайте в девствената й почва, заедно с почитьта към родното, и благородните семена за любов към доброто, към истината, към човека, и тя ще ви се отзове отзове с благодарность" [Вазов 1910: с.16].

* * *
В предсловния текст към „Легенди при Царевец” Иван Вазов разкрива как са написани баладите през 1905 и 1906 г., подредени хронологично спрямо историческите събития.

Изповядва високите чувства към старопрестолния град Търново - вълнуваща тема за ред възрожденски поети:

„Два пъти посетих Търново - първи път през 1902 година и втори - през 1905, когато работех над историческите си повести „Светослав Тертер” и „Иван Александър”. Ходих там, за да се запозная със старата Асеневска столица, да изгледам местностите в нея, които правех театър на събитията в тия мои съчинения. Скитах се по нейните диви урви и скали, мечтаех над мълчаливите и пустинни акрополи, Трапезица и Царевец, стърчащи над дълбоките и причудливи завои на Янтра. Аз търсех с жаден поглед какви-годе останки - свидетели за старото величие на града. Уви, много малко ги има. Разрушителната ръка на завоевателите и на времето са помели древните замъци, църкви и палати, колкото и скромни да са били, за които ни споменува историята и даже пътешественици от XVII век. Храсти и бурени, размесени с късове тухли и камъняк, застилат Трапезица и Царевец, заспали мъртъв сън между разрушените си стени, лишени от грамадните си порти, развенчани от кулите си” [Вазов 1910: 3-4].

Извънредно важна съставка от предварителната писателска подготовка е непосредственият визуален и контактен досег, уединението-унес сред релефа, силуетите и руините пущинаци, които „пазеха неизразимо очарование за душата ми”:

„И няколкото дни, що прекарах самотен там, аз се бях унесъл в миналите векове, в спомените за трагичните и съдбоносни събития, ставали там и призраците на миналото възкръсваха пред мене с всичкото си печално величие и омая… И в това мистическо настроение, заживял с онова, което е изчезнало, но е тъй мило и скъпо за моята българска душа, аз мислено витаех в други кръгозори, далеч от шума на действителностьта, самотен и честит в чаровния свят на спомените и виденията [Вазов 1910: 4-5].

През 1859 г. в Москва Осип М. Бодянски публикува писмото до него от д-р Христо Даскалов под заглавие: „Открытия в древней столице Болгарской Тернове”, където се говори за новооткрити надписи, за предания, обитаващи Асеневата Лавра „Св. 40 мъченици” [Кенанов 2007: 261-283].

Иван Вазов, ревностен читател на предания, студии и книги по българска история в достъпните му библиотеки, със сигурност познава Даскаловото писмо в българския превод на Тодор Н. Шишков [Сборник 1892: 347-388].

Тази предварителна изследователска подготовка прави реалистично правдиви мистическите състояния:

„А тия видения изскачаха на всяка стъпка пред мене; преданията, населяющи тия свещени пущинаци, взимаха живи образи, окръжени в светлив ореол или с мрачен трагизъм, и настрояваха за нови вдъхновения болезнено чутката ми тук душа. И какъв наплив, какъв рой от тях! Ето там до десния бряг на Янтра останките от църквата Св. Димитрий, с нейната чудна легенда, свързана с Асеня I и прогласяването независимостьта на Второто българско царство; ето заклетия от Шишмана бряст на Царевец, след петвековно съхнене, внезапно разлистил се, за да обади настъпилото освобождение от турското иго; ето църквата Св. Четиридесеть мъченици с постоянно падащото минаре, и с великата й тайна през нощьта срещу 9 март. Там, на северния край на Царевец е скалата, отдето един патриарх е фърлен в пропастьта, а на южния край - останките от кулата, която ми посочват за затвор на Калояновия пленник, императора Балдуин. А Жидов-Гроб на върха на Картал-баир, дето обезглавеният труп на издайника евреин отива да легне в трапа си? А стената, дето секирата на джелатина увисва във въздуха, отказвайки да падне въз наведения врат на Патриарха Евтимия?… И ред още таинствени предания, запазени в паметьта на народа, украсени с дивните цветове на една мрачна, но богата фантазия” [Вазов 1910: 5-6].

В бележка под линия поетът баладист издава своите източници: „За повечето от стихотворенията в тази книга аз съм се ползувал, освен от устните предания на народа в Търново, и от българската история на Иречека, от византийските и латинските летописци, както и от ценните „Историко-археологически изследвания” на д-р Васил Берон” [Вазов 1910: с. 7].

Разгръщането на творческия процес се движи най-вече от силата на колективната българска памет:

„И те, тия предания, тия видения, тия полумъгляви образи, възкръснали пред мене в развалините на Търново, преследваха ме и после и все по-ясно се очертаваха в ума ми, тревожеха въображението ми със своята странна поетичност. И аз не устоях на изкушението да ги възсъздам в тия поеми и балади. Но рамката на картината ми се разширяваше, нови образи от историята съблазняваха перото ми. И тая сбирка се обогати с ред други още поеми с чисто моя концепция; само че, тая концепция и развитието й са в духа на народното вярване, и, пропити с мистицизма на епохата, стоят близко до народното въображение и носят общ печат с другите.

Но в моето решение да използувам за цельта на поезията тоя фолклорен материал лежеше друга, по-дълбока мисъл, без която едва ли бих се заловил с такова увлечение за тая работа. Аз исках да оживя историята ни, да изобразя събития кобни от Второто българско царство, и в примамливата форма на легендата, като изрисувам най-силните моменти от миналото му, да припомня това минало, забравено и пренебрегнато повече отколкото трябва, а и съвсем неизвестно за болшинството у нас” [Вазов 1910: 7-8].

И тук идва ред на горчивото обобщение равносметка: „Защото - това е една истина - ние още не познаваме историята си. Ни нашето училище, ни нашата поезия не са сторили много, за да я популяризуват, за да събудят интерес към нея; особено последната, поезията ни, тя съзнателно бяга от българската история, и стара, и нововремска, като бяга и от българския живот, търсейки храна и вдъхновение в области, чужди на българската душа” [Вазов 1910: с. 8].

В понятийната система на великия сопотчанин се вижда отражение на Хегелианската философия („българска/народна душа/дух”), и народопсихологията на Иполит Тен.

Вазовото разбиране за историята и нейното място в поезията среща отпор:

„Осъдиха ме някои, че се въвирам в „мъртвото минало” - така го нарекоха. Напразно. Всичко е интересно за човешкия дух. Светът на поета е велик, безпределен; за крилатата му мисъл няма граници. Той има право да черпи вдъхновение из всичките области, из всичките времена. Важно е да пише с вдъхновение и да обладава талант. А при тях важното е - за българския поет - да бъде син на своя народ и своето време, па било, че се втурва в миналото, било, че се лутва из талазите на съвременния живот, било, че си избира общочеловечески теми, и с писанието си да засегне която и да е струна от народната душа, да я направи да кънти от всяко негово чувство, радост и копнеж, той да бъде отзив от нейните. И за симпатията той ще срещне симпатия. Без това сродство между неговата душа и душата на народа, той ще остане чужд на последния, колкото и талант да е вложил в творението си” [Вазов 1910: 8-9].

Безсмъртната душа на народа оживява историческото минало:

„Нашата история е мъртво нещо? Нема/т.е. нима тя няма жива връзка с настоящето ни? Нема нашите национални и политически идеали нямат корена си в дълбоката старина, която ни ги е предала, като скъпи завети, в които се възпитава народното ни съзнание, в които духът ни расте? И може ли да се тури рязка граница между миналото и настоящето? С кое поколение се свършва първото и с кое се захваща второто? След гибелта на Второто българско царство нема инстинктите, мирогледа, основните черти в характера на българина не са преживели катастрофата и са минали в наследство на следующите поколения? Политическите учреждения загинват, но душата на народа остава жива с всичките си добри и лоши явления. Виждаме и днес някогашните страсти, пороци, добродетели, които са обуславяли процъвтяването или отслабването на старата българска държава. Каква поразителна прилика на някои днешни явления, на някои днешни дейци с едновремешните! Историята на миналото се движи по един незиблем закон, във връзката на събитията има страшна логика. Историята на миналото е едно огледало, което обяснява настоящето, както би рекъл Тен. Тя е пълна с дълбока поучителност” [Вазов 1910: 9-10].

Въпреки примамките на насаждания у нас дух-отрицание на своето, на родното, народът български обича миналото си: „И онова, което ратува още за моята мисъл, то е, че самият народ обича миналото си, обича да слуша за него, каквото и да е било то, защото то е част от неговия живот и е близко до сърдцето му. И, въпреки тоя дух на отрицание на своето, на родното, който вее у нас от години насам, въпреки неразумната пропаганда да се охлади националното чувство, народът, във всичките си обществени слоеве, остая дълбок националист, той обича отечеството си и заветите му, и историята си; с нейните светли и тъмни страници, тя пази за него странно обаяние, когато му се рисува в художествена реч. Особено, когато миналите му съдби се възкръсяват пред погледа му във феерията на сцената. Друмевата драма „Иванку”, при всичките си недостатки, но носеща печата на таланта, в продължение на четиридесет години не слезе от сцената, извикайки вълнения и трепети в народната душа; да припомня пътьом - нека ми се позволи тая малка суетност - и приема, - сторен на моите скромни драматически трудове: „Към пропаст” и „Борислав”. Значи, съществува една духовна жажда у народа, на която поезията, в широкия смисъл на думата, не може, няма право да остане безучастна, ако иска да запази яка връзка с народа и да засяга деликатните струни на душата му” [Вазов 1910: 10-11].

Така в баладични стихове Иван Вазов съпреживява с драматично-трагически оптимизъм историята на Второто българско царство: Свети Димитрий Чудотворец, Проклятие въз Иванка, Балдуин, Калояновий орел, Куманката, Княгиня Ирина Комнен, Кир Тодор в Търново, Конецът на Ивана Асеня II, Калиман II, Ивайловата брачна нощ, Мария, Бягството на Ивана Асеня III, Татарска царица, Лобната скала, Чоки, Момата на Къз-Хисар, Велбъжд и Сливница, Сара, Патриарх Евтимий, Жидов гроб, Сборът на духовете, Литургията, Шишмановий бряст, Боянската черква:

Безгласни гледаха царе във багреница,
Боляри, воини от миналите дни,
И гледах сенките от миналото време
В благоговеен страх, с прехласнати очи;
И те ме гледаха… Изгасналото племе
Възкръсваше пред мен под бледите лучи.
И чувствувах се аз назад във вековете,
Попаднал в други мир, незнаен и любим,
И като живи там стояха ликовете
Свети, издраскани, опушени със дим.
И питах ги без глас да ми продумат нещо
За себе си или за техний тъмен век,
Какво са видели, мислили и горещо
Аз молях ги…

———————-

ЛИТЕРАТУРА:

Аврамов 1969. Аврамов, Д. „Естетика на модерното изкуство”, Издат. „Наука и изкуство”, С., 1969.
Башлар 1988. Башлар, Г. Поетика на пространството, НК, С., 1988.
Вазов 1910. Библиотека Иван Вазов. Легенди при Царевец, б.г.
Волен 1967. Волен, Ил. Мисъл и думи, БП, С., 1967.
Еренбург 1972. Еренбург, Ил. Гр.: „Препрочитайки Чехов. Френски тетрадки. Пабло Неруда”, Варна, 1972.
Елитис 1982. Елитис, Од. Открити карти. Подбрал и превел от гръцки М. Жечев, НК, С., 1982.
Жирмунский 1998. Жирмунский, В. М. Поэзия Александра Блока. Преодолевшие символизмъ, „Автограф”, М., 1998.
Йероним 1985. Библиотека в саду. Писатели античности, средневековья и Возрождения о книге, чтения, библиофильстве, „Книга”, М., 1985.
Кенанов 2007. Кенанов, Д. Българистични простори, ИК „Жанет 45″, Издат. „ПИК”, Пловдив - Велико Търново, 2007.
Кенанов 2021. Кенанов, Д. Шестословие: Иван Пейчев - Христо Фотев. - В: Златоструй. Сборник за литературна критика и изкуство, „Фабер”, Шумен, 2021, 11-48.
Кенанов 2021-а. Кенанов, Д. „Под шепота на листопада” - Свилина, Огн. Ние - същите. Стихотворения, Издат. „Ерго”, С., 2021, 54-64.
Мережковски 1994. Мережковски, Дм. Михаил Ю. Лермонтов. Поетът на свръхчовечеството. - В: Сребърен век на руската литературна критика, УИ, Велико Търново, 1994, 25-66.
Сборник 1892. Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, кн. VIII, С., 1892.
Теофилов 1995. Теофилов, Ив. Антология на българския символизъм, 1995.