ДЕТСТВО

Сесилия Мейрелес

превод: Румен Стоянов

Отнесоха решетките на верандата,
през които се виждаше къщата.
Сребърните решетки.

Отнесоха сянката на лимоновите дръвчета,
гдето се търкаляха лъкове за свирене
и лазеха огненочервени мравки.

Отнесоха къщата със зеления покрив
и неговите пещери от раковини
и стъклата с потъмнели цветя.

Отнесоха дамата и старото й пиано,
което свиреше, свиреше
бледната соната.

Отнесоха клепачите на някогашните мечти,
оставиха сами паметта
и сегашните сълзи.