СЪВРЕМЕННА КОРЕЙСКА ПОЕЗИЯ

превод от английски: Диана Павлова


МАНХЕ ХАН ЙОНГ-УН (1879-1944)


 

ПОДЧИНЕНИЕ

Другите обичат свободата си, а аз смирението предпочитам.
И не защото не познавам свободата.
Аз искам просто да се подчиня на теб.
Да искаш да се подчиниш по-сладко е от екзалтираната свобода.

Ако ми кажеш да се подчиня на друг,
ще е единственото, което няма да изпълня.
Ако се подчиня на друг, не мога да се подчиня на теб.


 

SUBMISSION

Others love their freedom, but I prefer submission.
It’s not that I don’t know freedom.
I just want to submit to you.
Willing submission is sweeter than exalted freedom.

If you tell me to submit to someone else,
that’s the only thing to which I can’t submit.
If I submit to someone else, I can’t submit to you.


МИДАНГ СО ЧОНГ-ДЖУ


 

ДО ХРИЗАНТЕМА

За да цъфне една хризантема,
славей
е плакал от пролетта, може би.

За да цъфне една хризантема,
гръм
е ехтял в тъмните облаци, може би.

Цвете! Като сестра ми пред огледалото,
току що върнала се от далеч,
от тихите, уединени пътища на младостта,
където се пренасяше с тъга и болка:

падна сланата на последната нощ -
да поиска жълтите ти цветове, може би,
докато аз не можех да легна да спя.


 

BESIDE A CHRYSANTHEMUM

For one chrysanthemum to bloom
a nightingale
has sobbed since spring, perhaps.

For one chrysanthemum to bloom
thunder
has pealed in dark clouds, perhaps.

Flower! Like my sister standing
at her mirror, just back
from far away, far away byways of youth,
where she was racked with longing and lack:

last night’s frost came down
to bid your yellow petals bloom, perhaps,
while I could not get to sleep.


КИМ СУ-ЙОНГ


 

ТРЕВА

Тревата легнала е.
Под напора на източния вятър, донесъл дъжд по стъпките си,
лежи тревата
и най-накрая се покри със капки - зарида.
Когато се сгъстиха облаците, по-силно зарида
и легна пак.

Тревата легнала е.
Тя ляга по-бързо и от вятъра.
Заплаква по-бързо и от вятъра.
И вдига се по-бързо и от вятъра.

Денят е облачен, тревата легнала е.
Тя ляга ниско като глезените,
ниско като стъпалата.
Макар че ляга по-късно от вятъра,
се изправя по-бързо от него.
Макар че заплаква по-бързо от вятъра,
се засмива по-бързо от него.
Денят е облачен и корените й са легнали.


 

GRASS

The grass is lying flat.
Fluttering in the east wind that brings rain in its train,
the grass lay flat
and at last it wept.
As the day grew cloudier, it wept even more
and lay flat again.

The grass is lying flat.
It lies flat more quickly than the wind.
It weeps more quickly than the wind.
It rises more quickly than the wind.

The day is cloudy, the grass is lying flat.
It lies low as the ankles
low as the feet.
Though it lies flat later than the wind,
it rises more quickly than the wind
and though it weeps later than the wind,
it laughs more quickly than the wind.
The day is cloudy, the grass’s roots are lying flat.


КИМ ЧУН-СУ


 

ЦВЕТЕ

Преди да кажа името му
то беше просто
набор от движения, и нищо повече.

Аз казах името му,
то дойде при мен
и стана цвете.

Казах името му, като се надявах,
че някой моето ще каже -
истинското, за моя цвят и аромат.
Жадувам при него да отида
и да му стана цвете.

Всички
жадуваме да значим нещо.
Ти за мен, аз за теб,
да станем поглед, който е незабравим.


 

FLOWER

Before I spoke his name
he was simply
one set of gestures, nothing more.

Then I spoke his name,
he came to me
and became a flower.

Just as I spoke his name,
I hope that someone will speak my name,
one right for my color and perfume.
I long to go to him
and become his flower.

We all of us
long to become something.
You for me, and I for you,
we long to become a never-to-be-forgotten gaze.