Д-Р Н. ШЕЙТАНОВ – „ПРИНОСИ КЪМ ГОВОРА НА СОФИЙСКИТЕ ЦИГАНИ”

Павел Телчаров

Д-р Н. Шейтанов - „Приноси към говора на софийските цигани” (Известия на Етнографския музей).

Авторът въвежда читателя в съвременното състояние на въпроса за историческия произход на циганите и неговото значение от културно и лингвистично гледище.

Разглеждайки различните съществуващи досега хипотези за произхода на циганите, г-н д-р Н. Шейтанов привежда хипотезата на Бонавентура Вулкания (+ 1614), според която циганите са от египетски произход, и тая на немския езиковед А. Ф. Потт (1844), според която произходът на циганите трябва да бъде търсен в Индия.

Теорията на Потт е по-приемлива за г-н д-р Н. Шейтанов, който привежда в нейна подкрепа редица думи от речника на софийските цигани, показващи сходство със старо -, средно - и новоиндийски, които ни отвеждат към общата родина на циганите в Индия.

Авторът си служи с метода на сравнителното езикознание, за да установи сходствата между тия две езикови категории.

Той привежда богата чужда литература, справил се е с всички източници и изследвания по тоя въпрос и изобщо се е отнесъл напълно добросъвестно към своя обект на изследване, като се е опитал да го осветли с всички данни, с които разполага не само общата културна история, но и специално, сравнителното езикознание.

Тая студия е придружена в края с кратък циганско-български речник за по-съществените и характерни думи, които са в обръщение в говора на софийските цигани.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 6, 17.06.1934 г.