НИКИФОР п. ФИЛИПОВ – „ЯКОРУДА, РАЗЛОЖКО”

Павел Телчаров

Никифор п. Филипов - „Якоруда, Разложко”, София, 1933, издание на автора

Предлаганата книга е едно обстойно и изчерпателно изследване за с. Якоруда (Разложко) от географска, историческа, етнографска и стопанска гледна точка.

Тази книга представя не само локален интерес, но има общонационално значение поради ценните приноси на автора към въпроса за потурчването на българите в Родопите, въпрос, тясно свързан с нашата племенна самобитност.

Материалът на книгата е разпределен на 5 големи отделя: географски, исторически, етнографски, поминъчен и културен, които дават възможност на автора да изчерпи напълно своя обект.

Особен интерес представя историческия отдел. След като разглежда етимологичния произход на името Якоруда и двете съществуващи тълкувания на този произход, авторът преминава към историята на селището, г-н Н. п. Филипов ни показва с какъв темп се е движело потурчването на българските покрайнини на българските селища в Родопите и техните покрайнини, Чепино и Разлог.

Във връзка с потурчването на с. Якоруда авторът превежда едно интересно предание, чуто от устата на покойния Доде х. Петров и в достоверността на което авторът не се съмнява.

Това предание ясно говори, че ония фанатизирани мохамедани-еничери, които са били проводници на потурчването, са били чисти българи, несъзнаващи своя произход.

Ето това предание. В с. Чоповци бил отседнал в дома на една българска вдовица млад еничерски големец. Когато вдовицата съзряла лицето на големеца, изведнъж познала в него своя син, забегнал преди няколко години. Нейният син й съобщил тогава, че е дошъл с мисия да потурчи селото и целия Разлог.

По-нататък авторът разглежда епохата на кърджалиите - така нареченото „разбойническо време”, когато Якоруда и целият Разлог са били попаднали под властта на разбойниците и др.

Въобще книгата на г-н Н. п. Филипов е извънредно ценна поради това, че принася нови, неизвестни досега, материали към изучаването на нашето близко минало.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 6, бр. 226, 18 март 1934 г.