ЕТО, НА ПРОЗОРЕЧНАТА РАМКА…

Глеб Горбовски

превод: Георги Ангелов

***
Ето, на прозоречната рамка,
мълчаливо все ми се седи.
Мен ме е родила просто
мама,
но и птица би могла
да ме роди.

1960