120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВЕЛИКИЯ ПОЕТ

Александър Проханов

превод: Литературен свят

Есенин принадлежи към удивителната кохорта, появила се в Русия през ХХ век. Това бяха хора на откровението, създали новата руска цивилизация. В архитектурата - великият Мелников, в скулптурата - Цаплин, в музиката - Прокофиев, в живописта - Петров-Водкин, в прозата - Платонов, а в поезията - Есенин. Това бяха хора, които разкриха своите таланти в период, когато православната църква в Русия утихна, замлъкна, заспа.

От нейните недра престанаха да се разнасят огнени призиви към руското общество. И тогава на мястото на църквата дойде културата. И всички изброени от мен хора, всеки на своето място, в собственото си вълшебно дело пееше псалом, създаваше огромната общоруска молитва, съединяваща руската земя с руското небе. Това бяха таланти, които черпеха енергия от необятния руски космос. И всеки създаваше своята стрела, за да зареди този космос.

Есенин е Гагарин на руската поезия, а Гагарин - Есенин на руския космос. Есенин създаде такъв език, с чиято помощ можеше да се откъсва от тленната земя, да преодолява гравитацията и да отлита там, в синевата, в емпирея, откъдето черпеше божествени смисли и да се връща с тях на земята. Той като тайнствена пчела отлиташе от земята в райските градини, събираше там мед и се връщаше на земята, пълнейки с нектар кошерите на руската поезия.

Есенин излетя толкова високо, че внезапно се удари в желязното небе. Неговият Сребърен руски век се сблъска с Железния руски век, и от този удар Есенин се разби и падна на земята. И звуците от удара не замлъкват в душите ни и до ден днешен.

Всичко това непрестанно звучи в руската поезия, в нашата мъчителен и чудесен руски живот. И като ангел лети над нас Сергей Есенин в сребърното руско небе.

(със съкращения)


в. „Завтра”, 02.10.2015 г.