Александър Репников

Александър Виталиевич Репников, доктор на историческите науки, професор, е роден на 6.03.1973 г. в Москва. През 1995 г. завършва Московския педагогически университет. През 1997 г. защитава дисертация за кандидат на историческите науки, а през 2006 г. защитава дисертация - за доктор на историческите науки на тема “Консервативните концепции за преустройство на Русия в контекста на историческия процес в края на XIX - началото на XX в.”. От август 2000 до септември 2001 е с.н.с. в Центъра за политическа и икономическа история на Русия в Руския независим институт за социални и национални проблеми. Понастоящем е главен специалист в Руския държавен архив по социално-политическа история. Доцент в Руския университет за театрално изкуство (ГИТИС). От 1994 г. участва в конференции, симпозиуми, семинари, “кръгли маси”. Автор и съавтор на повече от 200 научни работи, включително монографията “Консервативните представи за преустройство на Русия (края на XIX - началото на ХХ век)” (М., 2006), редица учебници и учебно-методически пособия, вкл. програмата за студентите от творческите вузове по “Най-нова история на Русия (февруари 1917 - август 1991)” (2006). Съставител и автор на коментарите към книгите на П. Н. Милюков “История на втората руска революция” (М., 2001) и С.П. Мелгунов “По пътя към дворцовия преврат. Заговори преди революцията от 1917 г.”. (М., 2003). Публикува в списания “Отечественная история”, “Новая и новейшая история”, “Общественные науки и современность”, “Россия и современный мир”, “Свободная мысль - ХХI”, “Вестник архивиста”, “Муниципальная власть”, “Russian Studies in History” и др. Научните му работи и изказванията на конференциите получават отклик в изданията “Вопросы истории”, “Отечественная история”, “Социально-гуманитарные знания”, “Свободная мысль - ХХI”, “Kritika”, “Zeitschrift fuer Weltgeschichte”, “Slavic Review”, “Russian Review” и др.


Публикации:


Публицистика:

ПАЗИТЕЛЯТ НА ИСТОРИЯТА ПЬОТР БАРАНОВСКИ/ брой 41 юни 2012

ЗАМИСЛЕНИЯТ СТРАННИК АНТОН ЧЕХОВ/ превод: Татяна Любенова / брой 41 юни 2012

„ВЛАСТТА - ТОВА Е ЖЕРТВА”/ брой 44 октомври 2012

ВСЕВОЛОД КРЕСТОВСКИ (ЗА АВТОРА НА „ПЕТЕРБУРСКИТЕ ПОКРАЙНИНИ”)/ брой 46 декември 2012

ЧОВЕК НА РЕФОРМИТЕ: ЮРИЙ ФЬОДОРОВИЧ САМАРИН/ брой 46 декември 2012

ВАСИЛИЙ ВИТАЛИЕВИЧ ШУЛГИН/ брой 46 декември 2012