ХУДОЖЕСТВЕНОТО ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ В „МЪРТВИ ДУШИ” НА Н. В. ГОГОЛ

Любомир Духлински

Сред най-забележителните фигури на руската и световна култура почетно място принадлежи на Николай Василиевич Гогол. Блестящ майстор на словото, той създава произведения, които пленяват със своята жизнена дълбочина и художествено съвършенство. Нито едно произведение на руската литература не е породило толкова противоречиви интерпретации като „Мъртви души”.

И във вихъра от догадки, недоумение, присмех и откровени подигравки, възникнали веднага след излизането на книгата, всичко това доведе до поредица от ожесточени дискусии по страниците на руската преса, в руските и световните литературни салони.

Гогол пише творбата си „Мъртви души” в продължение на 5 години. През този период идеята му се променя няколко пъти. В резултат на това поемата «Мъртви души» ни представя цялостна картина на съвременната на автора Русия. Гогол сам определя произведението си като епична поема в проза.

Подобно решение е провокирано вероятно от Пушкиновия прецедент - романа в стихове „Евгений Онегин”. Още повече, че самият Пушкин дава на Гогол идея за сюжета на романа. Първоначално е замислен като тритомник.

Първият том е публикуван през 1842 г. Почти завършеният втори том е унищожен от писателя, но няколко глави са запазени в чернови. Третият том е замислен, но не е и започнат, останали са само някои сведения за него.

„Когато, започвайки работа върху „Мъртви души”, Гогол пише за поемата си: „Цяла Рус ще се появи в него”, това е заявка за произведение, така да се каже, с обобщаващ характер, колкото художествено, толкова и историческо.

Изучаването на миналото на руския народ още от самото му начало е предмет на научните изследвания на писателя в периода, предшестващ работата върху поемата. Многобройни откъси от хроники - византийски и от други източници, разказващи за живота на славяните и руснаците в древния период на тяхното съществуване, запазени в документите на Гогол, датират от 1834-1835 г.

Работата върху „Мъртви души” е естествено продължение на тази тема за писателя, само че сега нейните резултати бяха претопени от него в жива поетична форма, близка до тази, която той очертава като пример в статията „Шлецер, Милър и Хердер” от 1835 г.

Значението на поемата в литературната борба на епохата се определя от полемиката с нихилизма по отношение на културата на миналото и нейните велики фигури.

Тя показва Гогол в онзи идеологически и морален прелом, когато той губи вяра във възможностите на изкуството да преобразява живота и започва да търси начин да спаси душата си в него.

Трагичната съдба на Гогол в известна степен изяснява твърдението, че избягването на изискванията на модерността обрича дори един блестящ художник като него на творческа импотентност.

Писателят умишлено измести хронологията, „компресира” събитията: това, което се случи с Гогол през 1845-1849 г., се побира в шест месеца от конвенционалното време на романа, създавайки илюзията за бързината на историческото движение, сполетяло писателя, който не е в състояние да разбере напълно природата на своята епоха.

Но писателят донякъде опростява сложния и разширен във времето характер на този процес. Романът поставя актуалния и днес проблем за връзката между духовната култура и революционно-освободителното движение.

В руската критика е установено мнението, че силните и слабите страни на една талантлива книга се определят не само от индивидуалния стил на автора, но и от тенденциите на епохата на нейното създаване - духовната драма на Гогол се оказа откъсната от историческите съдби на Русия.

Много изследвания са посветени на поемата “Мъртви души” на Николай Василиевич Гогол. Творчеството на класика е разглеждано в много различни аспекти. В поемата е подчертан исторически и философски план на повествованието, отбелязана е неговата символична двусмисленост; вниманието е насочено към особеното значение на лирическите отклонения.

Разбира се, не може да се каже, че темата за пътя в „Мъртви души” е извън полето на изследователското внимание. За поемата, чийто сюжет се основава на пътуване, „скитането” на героя, образът на пътя, разбира се, е ключов.

М. М. Бахтин в работата си „Епос и роман” (1975), заедно с времепространството на действието в романа относно пътя, идентифицира свързаното времепространството на срещата и казва, че „пътят” е преобладаващото място на случайни срещи.

По пътищата се пресичат посоките и съдбите на най-различни хора - представители на всякакви класи, условия и възрасти. Тук неповторимо се съчетават поредицата от човешки съдби и животи. „Пътят” е отправната точка и мястото, където се случват събитията. По пътя се разкрива и показва социално-историческото многообразие на страната.

И ако се обърнем към славянската митология, която е близка до Гогол, се оказва, че „пътят” тук е ритуално и сакрално значимо място. Подобна дефиниция отразява многостранната метафоризация на пътя - пътят: „житейски път”, „да поемеш по нов път”, „исторически път”. Връзката на пътя със семантиката на пътя го прави място, където се научава съдбата, проявява се успехът или провалът, които се осъзнават при случайни срещи с хора.

Така времепространството на пътя служи като основен начин за организиране на художественото пространство и по този начин допринася за движението на сюжета. А сюжетът на „Мъртви души” никак не е еднозначен.

Пътят в него е елемент на движение, но не географски, от един обект към друг, а исторически - от настоящето, неразумна Русия от „мъртви души” към идващата, велика, свободна Русия.

Следователно в последната глава на поемата динамиката на сюжета се осъществява не от Чичиков, а от неговия невидим спътник, авторът - лирическият герой на поемата. По същество, от момента, в който бричката напуска града и изминава безкрайни километри от пътя, Чичиков се изпарява, изчезва от превозното средство, което се втурва към Рус, и само лирическият герой остана в бричката.

„Птица-тройка” с лирическия герой напуска мъртвото „пространство-време” на страната на „Мъртвите души” и се втурва в „пълното и тържествено бъдеще”. Гогол, в едно лирично и дори патетично обръщение към Русия, иска да предаде вярата си в Русия, в нейното бъдеще, увереността, че страната ще излезе от мъртвия мир, от недокоснатия свят и ще се втурне напред…

Отстъплението на Гогол за птицата-тройка композиционно играе двойна роля. От една страна, тя завършва първия том на „Мъртви души”. От друга страна, пътят, по който птицата-тройка се втурва, предвещава, че нови приключения очакват героя, което означава, че последното отклонение на автора става сякаш връзка - мост, хвърлен от първия към втори том.

Изглежда, че не случайно Гогол решава да завърши първия том със символичен образ на великата, могъща Русия, която като птица-тройка, се втурва в далечината. Можете да видите как е оформен този символ в текста.

Първо, авторът рисува реална картина: Селифан, Петрушка и Чичиков щастливо излизат от областния град, задрямват, приспивани от премереното люлеене на удобната седалка, в който пътуват „господата от средната класа”.

Но тогава Селифан размаха камшика - конете се разгорещяват и се втурват, а Чичиков се усмихва и рипва на седалката. Тук авторът неусетно преминава към обобщение: „А кой руснак не обича да кара бързо?” Така възникналото общо чувство свърза Чичиков с целия народ, а самият Чичиков изчезва, сливайки се с хората в общо чувство. Прахът от пътя се вдигна и го скрива: не се виждаше кой галопира - виждаше се само бързащата тройка.

Постепенно придобивайки вихрен бяг, „тройката-птица” губи всичките си обективни очертания, превръщайки се в „само удължени линии, летящи във въздуха”, тоест в чисто графичен символ в обективното си значение на бързина и мистерия.

На историческото движение на Рус: „Рус, къде бързаш, дай ми отговор? Не дава отговор. Камбаната бие с чуден звън; въздухът, разкъсан на парчета, гърми и се превръща във вятър; всичко, което е на земята, минава и докосвайки се до него, други народи и държави се опитват да му отстъпят пътя.

Също така всички собственици на земя по местоживеене образуват пространствени точки по маршрута на Чичиков. Преминаването от една точка към друга е композиционното ядро на разказа.

Всички тези точки съществуват едновременно. Но всяка от тях, ако вземем предвид възрастовата полярност на моралните образи на Манилов и Плюшкин, които формират крайните точки на пътя на Чичиков, корелира до известна степен с определен период от време.

Гогол създава цяла галерия от руски земевладелци, които съставляват по-голямата част от дворянството от онова време. Разкривайки характерите на жителите на патриаршеските имения - Манилов, Ноздрьов, Собакевич, Коробочка, Плюшкин - авторът разкрива типичните черти на руската държава: умствена и нравствена мизерия, паразитизъм, безсмислено прахосничество.

Всички тези общи качества Гогол разкрива в ярки, незабравими образи, създавайки характерни образи. Авторът се стреми да покаже как хората, под въздействието на околната обществена среда, губят човешките си чувства, как душите им умират.

Следвайки Чичиков, докато пътува из Русия, авторът води читателите от един земевладелец до друг и колкото по-нататък отиват, толкова повече грозните картини на техния просташки живот и неизменния им морал се разкриват в тяхното изключително пространство.

Галерията от изображения на земевладелци е открита от Манилов, чието имение Гогол нарича церемониален земевладелец на Русия. При първото запознанство този герой прави приятно впечатление на културен, деликатен човек.

Но дори и в това бегло авторско описание няма как да не се забележи иронията. Във външния вид на този герой ясно се появява престорена сладникавост, както се вижда от сравнението на очите му със захар.

По-нататък става ясно, че под приятно учтивото отношение към хората се крие празна душа в образа на Манилов, представени са много хора, за които според Гогол може да се каже: „Хората се държат така, но това не е онова, нито в град Богдан, - нито в село Селифан.”

Описанието на имението е най-важният метод на Гогол за характеризиране на собствениците на земя: по състоянието на имението може да се съди за характера на собственика. Манилов не се занимава със земеделие: всичко „мина някак от само себе си” за него; и мечтателното му бездействие се отразява във всичко; в описанието на пейзажа преобладава неопределен, светлосив цвят.

Друг тип земевладелец се появява пред нас в образа на Коробочка. За разлика от Манилов, тя е икономична и практична, знае стойността на всяка стотинка. Описанието на нейното село подсказва, че е въвела ред във всички. Мрежата върху овошките и капачката на плашилото потвърждават, че домакинята е сложила ръка на всичко. Нищо не изчезва в нейното домакинство.

Оглеждайки къщата на Коробочка, Чичиков забелязва, че тапетите в стаята са стари, а огледалата са антични. Но с всичките си индивидуални характеристики, тя се отличава със същата вулгарност и „безсърдечност” като Манилов. Когато продава необичаен продукт на Чичиков, тя се страхува да не го продаде твърде евтино.

На главния път, в една дървена кръчма, Чичиков среща Ноздрьов, „исторически човек”, когото е срещнал още в града. И именно в механата най-често можете да срещнете такива хора, от които, както отбелязва авторът, има много в Рус.

Говорейки за един герой, авторът в същото време дава характеристики на хора като него. Иронията на автора се състои в това, че в първата част на фразата той характеризира Ноздрьов като „добър и верен другар”, а след това добавя: „… и за всичко това такива могат да бъдат бити много болезнено”. Този тип хора са известни в Русия под името „счупен малък”.

Източникът на неговите доходи, както и на другите земевладелци, са крепостните селяни. Такива качества на Ноздрьов като явна лъжа, грубо отношение към хората, липса на честност, лекомислие се отразяват в неговата откъслечна, бърза реч, в това, че той непрекъснато скача от една тема на друга, в неговите вулгарни, обидни, цинични изрази: „животновъд такъв”, „ти си задник за това”, „боклуци такива”.

Ноздрьов отстъпва на Собакевич. Този герой представлява типа собственици на земя, за които всичко се отличава с добро качество и издръжливост. Характерът на Собакевич помага да се разбере описанието на неговото имение: неудобна къща, тежки и дебели трупи, от които са изградени конюшнята, плевнята и кухнята, тесни селски колиби, портрети в стаите, изобразяващи „герои с дебели бедра и нечувани мустаци”, орехово бюро на абсурдни четири крака.

С една дума всичко прилича на стопанина си, когото авторът сравнява със „средна мечка”, подчертавайки животинската му същност. Изобразявайки образа на Собакевич, писателят широко използва техниката на хиперболизация; просто си спомнете неговия чудовищен апетит.

Земевладелци като Собакевич са зли и жестоки крепостни собственици, които никога не са пропуснали печалбите си. „Душата на Собакевич сякаш беше покрита с толкова дебела черупка, че каквото и да се мяташе и въртеше на дъното й, не предизвикваше никакъв трус на повърхността”, казва авторът. Основната черта на характера на Собакевич е неконтролируемото му желание за печалба.

Галерията от лица, с които Чичиков сключва сделки, се допълва от земевладелеца Плюшкин - „дупка в човечеството”. Гогол отбелязва, че подобно явление е рядкост в Русия, където всичко обича да се разгръща, а не да се свива. Запознанството с този герой е предшествано от пейзаж, чиито детайли разкриват душата на героя.

Порутени дървени сгради, тъмни стари трупи на колибите, покриви, приличащи на решето, прозорци без стъкла, покрити с парцали, разкриват Плюшкин като лош собственик с мъртва душа.

Но картината на градината, макар и мъртва и глуха, създава друго впечатление, когато я описва, Гогол използва по-радостни и по-светли тонове - дървета, правилна искряща мраморна колона”, “въздух”, “чистота”, “свежест”; … И през всичко това животът наднича през самия собственик, чиято душа заглъхва, както природата в пустошта на тази градина.

И в къщата на Плюшкин всичко говори за духовния разпад на неговата личност: струпани мебели, счупен стол, изсъхнал лимон, парче парцал, клечка за зъби… А самият той прилича на стара икономка, само изпод високите му вежди се стрелват сиви очи като мишки. Всичко умира, гние и се руши около Плюшкин.

Историята за превръщането на умния човек в „дупка в човечеството”, с която ни въвежда авторът, оставя незаличимо впечатление. Чичиков бързо намира общ език с Плюшкин. „Закърпеният” майстор се интересува само от едно: как да избегне загубите при изготвяне на нотариален акт.

Въпреки това, в главата, посветена на разкриването на характера на Плюшкин, има много подробности, които имат положително значение. Главата започва с лирично отклонение за младостта; авторът разказва историята на живота на героя; в описанието на градината преобладават светлите цветове; очите на Плюшкин още не са потъмнели. На дървеното лице на героя все още можете да видите „прогледната радост” и „топъл лъч”.

Всичко това предполага, че Плюшкин, за разлика от други собственици на земя, все още има възможност за морално възраждане. Авторът се стреми не само да разкаже историята на Плюшкин, но и да предупреди читателите, че всеки може да последва пътя на този земевладелец. Гогол вярва в духовното възраждане на Плюшкин, точно както вярва в силата на Русия и нейния народ. Това се потвърждава от множество лирични отклонения, изпълнени с дълбок лиризъм и поезия.

Така Н. В. Гогол изобразява няколко художествени пространства в своята поема. Той постига това с различни методи. Пътят, „птицата-тройка”, имотите на собствениците на земя - това са всички пространства, които са уникални по свой начин.

Сложното противоречие в сюжетното съотношение между движение и покой се концентрира в проблема за времето като най-важен елемент от сюжетния алгоритъм.

Проблемът за времето в художествената система на литературата е доста сложно нещо - като се започне още с въззожността реалното (физическо) време да се превръща в художествено.

Реалното време е, на първо място, към което художникът приписва разглежданата ситуация и това реално време не винаги е точно посочено в творбата: «40-те години», или „края на века”, или „лятото на тази или онази година ” и така нататък.

Но във всички такива варианти, както и в случаите, когато в текста няма указание за реалното време на събитията, действието на произведението все пак се развива в реално време, определено от съдържанието на творбата: напр. 30-40-те години на 19 век за „Мъртви души”.

И това реално време става, второ, художественото време на творбата в двоен смисъл: като външно обективно универсално време на събитията (например времето на разпадането на крепостничеството в Русия) и като вътрешно време или реална продължителност на събитията, случващи се в произведението.

Конкретното вътрешно време на събитията в първия том на „Мъртви души” е продължителността от появата на Чичиков в града до неговото бягство. Той прекарва повече от седмица в града, преди да пътува в търсене на „мъртви души”, прекарва един ден с Манилов, една нощ с Коробочка, един ден и нощ с Ноздрьов, един ден със Собакевич и Плюшкин, една нощ в хотел, след това ден в града (оформяне на актовете за продажба, празнуване на покупките), нощувка в хотел, неопределено време преди бала на губернатора, самият бал, след това нощта след него, след това Чичиков беше болен 3 дни, денят когато Чичиков разбра, че би било по-добре да напусне този град възможно най-бързо, през нощта и деня на бягството на Чичиков от град Н.

Тази продължителност на събитията от пристигането на Чичиков до бягството му съставлява обективното време на „Мъртви души”, преминало на „фона” на реалното външно време като част от него. Обективното художествено време функционира като субективно време на всеки участник в протичащите събития, разгръщащи се в движението на сюжета.

Каква е същността на обективното художествено време в първия том? Това е време на стагнация - не само в град Н., но и в целия свят на крепостничеството, от който “град Н.” е част. И времето на застой се превръща в географско понятие, в пространство.

Имението на Плюшкин, което представя ужасна картина на запустение, също е визуален образ на трансформацията на „времето” в „пространство”: субективното време на Плюшкин е чиста измислица.

Субективното време на чиновниците е изпълнено с безделие в психологически и социален смисъл: във вътрешния им свят и в ежедневието им, в „калта от дребни неща”, съставляващи техния живот, нищо не се случва. Тяхното субективно време е мъртво пространство и тази негова същност се чете по лицето на мъртвия прокурор.

Над окото „веждата беше повдигната с някакво въпросително изражение”, сякаш „мъртвецът питаше защо е умрял или защо е живял…”.

Субективното време на Чичиков изглежда активно: Павел Иванович пътува до собственик на земя, преговаря, търгува, прави покупки. Дейността на Чичиков в аспекта на реалното време е фикция на действието.

Неговата дейност няма да промени нищо в реалния свят, няма да създаде нищо, тя е „сведена до обикновен празен вид”.

Следователно субективното време на Чичиков е „простата същност на времето”, което „в еднаква степен има чиста форма на пространство”. Тази „проста същност на времето във „формата на пространството” се появява там и когато в съществуващата реалност „се премахват всички различия” и разликите в движението се разтварят.

Няма и не може да има едновременност в системите за отчитане на субективното време на Чичиков и служителите от град Н. Невъзможно е да се установи едновременността на, да речем, договарянето на Чичиков със Собакевич и присъствието в съкровищницата. „Субективното време” на председателя на камарата Иван Григориевич не може да бъде синхронно с времето на Павел Иванович, просто защото времето на Чичиков се движи в обратна посока. Той постоянно се приближаваше към нов колапс, следователно се движи към миналото си. Следователно неговата биография е разположена в края на произведението.

Конфронтацията на субективното време на едни персонажи със субективното време на други, поради принципната невъзможност за тяхната едновременност, освобождава съдържащата се в сюжета „потенциална енергия” и настъпва „сюжетен взрив”. Така че „инхибирането” се оказа движещата сила на сюжета - това противоречие е алгоритъмът на сюжета.

Чичиков идва при Коробочка неочаквано, случайно и престоят му при нея забавя плановете му, той се насочва към Собакевич, но е принуден да пренощува при Коробочка.

От гледна точка на неговото субективно време това беше щета. Но тогава забавянето се оказа положителна страна: Чичиков купи „мъртви души” и тук. В крайна сметка обаче забавянето беше фатално: глупавата възрастна жена разкри тайната на измамата на Чичиков.

Следователно и тук забавянето, тоест нарушаването на хода на субективното време на Чичиков, изостри сюжетното движение и стана един от факторите за окончателния сюжетен взрив.

В идеалистичната литературна критика е широко разпространена легендата за „безсъзнанието” на творчеството на Гогол. Междувременно Гогол е един от най-дълбоките художници и мислители на световната литература. За него Т. Шевченко каза: „Ние трябва да почитаме Гогол като човек, надарен с най-дълбок ум и най-нежна любов към хората”. Велик художник, мислител и велик хуманист е Николай Василиевич Гогол.

Когато Русия е шокирана от новината за преждевременната смърт на Гогол, Тургенев изрази чувството на всенародна скръб: Гогол е мъртъв! Коя руска душа не би се шокирала от тези две думи?.. Да, той умря, този човек, когото ние сега имаме правото, горчивото право, дадено ни от смъртта, да наричаме велик; човек, белязал с името си една епоха в историята на нашата литература; човек, с когото се гордеем като една от нашите слави.

Тургенев е арестуван и изгонен от Санкт Петербург, защото решава да изрази любовта на Русия към Гогол. Въпреки факта, че в последния период от живота си Гогол преживява реакционна криза в мирогледа си, името му остава ненавиждано от царизма и реакцията и всява страх в нея.

***

В “Мъртви души” Гогол изгражда художествено пространство с помощта на път, който е точката на започване и завършване на събитията и с помощта на птица-тройка, която олицетворява движението. Тя символизира Русия, която трябва да се стреми напред и само напред.

Пространствените точки се затварят от всички собственици на земя, които с местоживеенето си образуват едно цяло, показвайки как остарялата Рус потъва все по-надолу и по-надолу. И че на нея й трябва качествено нов път, за да се измъкне от блатото на посредствеността и застоя, в която времето я е натикало.

А художественото време се изгражда на базата на реалното време, което става художествено в творбата на базата на вътрешното време - това е продължителността на събитията от появата на Чичиков в град Н. до неговото заминаване, всичко това на базата на обективното време - това е престоя в град Н. и въз основа на субективно време - това безделие на чиновниците и фиктивността на дейността на Чичиков.

Комбинирайки художественото пространство и художественото време, Гогол успява да покаже цялата Рус, както първоначално е възнамерявал.

Вдъхновен от идеите за висшето призвание на човека, Гогол се изявява като непримирим противник на низостта и миналото, на егоизма и комерсиализма в различните им проявления.

Писателят смело издигна своя глас, глас на гневен протест срещу робския живот и социалната несправедливост. Той безмилостно развенчава социалната инертност, инертността на мисленето и остро критикува забравата на моралните норми на човешкото съществуване.

Писателят изненадващо силно характеризира народните герои, красотата на духовния им облик и величието на историческите им дела.