„НАРОДНИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Борис Наков

„Народните просветители Кирил и Методий. Историко-литературен очерк от Велико Йорданов. София, 1935 г.

В увода на книгата си авторът с право укорява българските писатели, задето твърде малко внимание са обръщали на двамата просветители.

Напр.: „В тази годишнина на „Дума на българските писатели”, - казва той, - няма ни дума за създателите на българската писменост, на българската книга!”

И нашата интелигенция въобще има слаби и незначителни сведения за Кирил и Методий.

Вдъхновяван от намерението да обогати оскъдната у нас литература относно живота и дейността на светите братя, В. Йорданов е написал наистина една навременна книга, макар и да не е особено голяма по обем.

Но и на малкото място, с което е разполагал, той е успял да изреди важните моменти през живота и дейността на братята просветители.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 8, 9.10.1935 г.