„КЪМ АМЕРИКА” – ПОВЕСТ ОТ П. А. ШИШКОВ

Ст. Н. Янчулев - редактор на в. „Селска дума”

„Към Америка” - повест от П. A. Шишков. Варна 1931 г. (Издание на Морското спортно д-во „Кораб” във Варна).

След „Пазачите на фара” и „Романът на един млад моряк” повестта „Към Америка” се явява като нещо съвършено отделно в творчеството на Шишкова.

Животът на моряка тука е по-особен, по-близък за разбиране от обикновения читател. Реализмът в живота на моряка тук е заменен с романтиката, която прави повестта доста близка до ония романи и повести на западните писатели, написани за юноши.

Тук няма нито домове на леки жени, нито непрекъснато гуляене. Напротив, животът на моряка в тихи и бурни дни е предаден по начин, който принуждава читателят да се вживее в него.

Героят на повестта Фичев е тип на жадуваща моряшка душа за нови и нови хоризонти. Противоречието на неговите мисли и неговите действия, обаче, би трябвало да се подчертае още повече.

Фичев би трябвало да стане лицето, около което трябва да се разиграе цялата развръзка. Копнежът на Фичев - да имаме собствен флот, сблъскването му с действителността трябва да бъде още по-ясно очертано.

Вранич е добре обрисуван. Той е тип, който намира живота за добър - такъв, какъвто си е. Него не го интересува нищо друго, освен морето, с неговото спокойствие и бури. Флегматичен в добри дни, той е стихия и неуморен в бури.

Повестта „Към Америка” трябва да се препоръча, особено на учениците. Шишков може би ще се окаже много по-добър в разказа и повестта, отколкото в романа. Тук именно би трябвало да работи още повече. Стилът е издържан.

Онова, което трябва да се кажа в повече, то е, че изданията са доста лоши. Би трябвало хартията, шрифтът, кориците, всичко това да е нещо изрядно, съпроводено с вкус, за да може по-лесно да се пласира.

——————————

сп. „Морски сговор”, г. 8, кн. 5, май 1931 г.