„СПОМЕНИ ИЗ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИЯ” ОТ ДАНИИЛ ЮРУКОВ

Петър Динеков

„Спомени из политическия живот на България” от Даниил Юруков

Трябва винаги да се радваме, когато съвременници на важни събития от близкото и по-далечното минало ни поднасят своите спомени или дневници, където е отбелязано онова, което най-вече им правило впечатление.

Защото да пожелаеш да разкриеш на поколенията богатите хранилища на своята памет и да предадеш тяхното съдържание в една форма, непохабима от зъба на годините, запазена от ударите на времето и от преходността на човешката съдба, то значи да имаш чувство за цената на миналото, да обичаш историческата истина и да схващаш голямата стойност на спомените като градиво за историята на племето, към което принадлежиш.

А познаването на тая история може да има съдбоносно значение за настоящето. Както от сполуките, така и от нещастията проницателните четци ще успеят да извлекат онова, което може да им послужи за ръководно начало в техния частен и обществен живот.

Спомените на Д. Юруков, които представят един обемист том от близо 300 стр., още със самото си заглавие събуждат нашето любопитство и ни карат да зачетем книгата веднага. Читателят не се излъгва.

Защото в тия спомени той намира неща, които другаде не са казани, научава интересни събития, изложени живо и увлекателно, без излишна разточителност на израза, без досадна старческа словоохотливост, съгрети от пламъка на едно сърце, вечно бунтуващо се срещу неправдата и безчестието.

Разбира се, всички неща не са се случили така, както са описани, някои факти са предадени неточно, много тълкувания и заключения са несправедливи, но това е неизбежно, когато пише съвременник, който е живял с бурите на епохата, имал е свои лични симпатии и антипатии към обществените движения и дейци, сам е бил във водовъртежа на политическите борби.

Важно, обаче, е искреното желание навсякъде да бъде казана истината дотолкова, доколкото я познава авторът, и навсякъде личности и събития да бъдат преценени така, както повелява справедливостта.

Неточно предаденото може да бъде допълнено и оправено чрез други източници, неправилните заключения могат да бъдат подхвърлени на анализ с оглед на нови, неизвестни на автора обстоятелства и по такъв начин истината ще бъде възстановена.

Затова най-голямата цена на спомените е не в тяхната изчерпателност, не в широкия им обсег, а в желанието на автора всякога да бъде честен и откровен в изложението на фактите и в тяхното коментиране, неумолим и строг в преценката на дейците, независимо от това дали са политически приятели или неприятели.

Спомените на Д. Юруков започват от твърде ранна епоха - две десетилетия преди освобождението и свършват с нашата намеса в световната война. С оглед на това те могат да бъдат разделени на два дяла, нееднакви по обем: спомени за събития преди 1878 г. и след нея.

Първият дял засега живота на българите през турското робство, въжделенията на народ и интелигенция за духовна и политическа съдба, подготовката на Априлското въстание, неговият разгром и издевателствата над българите, начало и развой на освободителната война.

Вторият дял разглежда една не по-малко бурна и тревожна епоха - политическата съдба на страната след освобождението, от руската окупация до намесата в световната война, с всички нейни бури и превратности, всички устреми и громоли, всички радости и злочестини в продължение на близо полувековен свободен живот. Тоя дял е извънредно интересен и се чете с непрекъснат и жив интерес.

Спомените на Юруков имат качества, които отреждат на автора им едно от предните места между нашите мемоаристи и затвърждават неговата книга в съзнанието на читателя като трайно и значително произведение на българската литература.

(с незначителни съкращения)

——————————

в. „Литературен глас”, г. 5, 28.05.1933 г.