„ЛИРИКАТА НА ИВАН ВАЗОВ” ОТ ЕНЮ НИКОЛОВ

Недьо Горинов

„Лириката на Иван Вазов. Стихотворения, бележки и животопис” от Еню Николов

Много пъти е писано за лириката на Вазов, но все откъснато от свежестта на самите лирични образци. В споменатия труд Е. Николов е разгледал лириката на Вазов непосредно с най-хубавите творби на поета.

В тая книга мислите и особено чувствата, които са вълнували Вазов, намират своето изяснение. Ние четем животописа и същевременно следим развитието на Вазовата лирика, проверяваме казаното от автора, сравняваме го с приложените произведения и в душата ни остава силна следа от прочетеното.

Тук няма цитати, а цели произведения, които илюстрират студията на автора.

Най-хубавите лирични творби на Вазов са пръснати в многобройните му стихотворни сбирки. За улеснение на читателя Е. Николов ги е избрал и дал в групи под следните заглавия: „Родината” (народ, земя, език, национални борби), „Поет-гражданин”, „Общочовешки мотиви”, „Природата”, „Религиозни мотиви”, „Личен живот”, „Поет и поезия”. Стихотворенията от всяка група са подредени хронологически.

Приложените стихотворения правят студията на Е. Николов много сочна и повишават интереса на читателя към нея и към Вазовата лирика изобщо.

Добрите качества на тая жива студия се дължат покрай другото и на това, че авторът е използувал ценните трудове на проф. Ив. Д. Шишманов и на проф. М. Арнаудов относно Вазов и творчеството му.

В книгата на Е. Николов животът и лириката на Вазов стоят пред нас като на длан.


в. „Литературен час”, г. 2, бр. 26, 11.03.1936 г.