Димо Тодоров

Д-р Димо Костов Тодоров е български научен деец, критик, общественик, преводач. Съчинения: „Към проблемата на производителния и непроизводителния труд” (1911), „Икономическото и духовно-политическото положение на работническата младеж в България” (1921), „История на политическата икономия: Преглед и характеристика на икономическите учения от най-старо време до днес” (1925), „Великани на човечеството” (1925) и др. Сътрудничи на в. „Литературен глас” и други издания. Превежда редица книги от руски и немски език. Високо ценен от Д. Подвързачов, Кирил Христов и др. Умира през 1941 г.


Публикации:


Публицистика:

КУЛТ КЪМ НАШИТЕ ДУХОВНИ ПЪРВЕНЦИ/ брой 91 януари 2017


История:

ПО СТЪПКИТЕ НА АПОСТОЛА/ брой 98 септември 2017