Руси Русев

Руси Димитров Русев е роден на 05.09.1951 г. в град Русе. Завършва Българска филология във ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий” през 1976 г. Работи като преподавател в Катедрата по български език, литература и изкуство към Факултета по природни науки и образование при Русенския университет „Ангел Кънчев”. Чете лекции по дисциплините: Съвременен български език, Увод в литературната теория, Стилистика и текстолингвистика, Психолингвистика и Етнолингвистика. През 1989 г. защищава докторат на тема „Същност и особености на лексикалната художествено-естетическа номинация в романите на Димитър Димов и Георги Караславов”. От 1999 г. е доцент по съвременен български език. Автор и съавтор е на книгите: „Тетово. Теренни материали и проучвания”. Русе, 1995 (в съавторство) ; „Филологически пристрастия”. Русе, 1997; „Научният текст на Михаил Арнаудов”. Русе, 1998; „Бъзовец (селищно проучване )”. Русе, 2004 (в съавторство) ; „Отдадени на призванието си”. Русе, 2004; „В огледалния свят на езика и културата”. Русе, 2007 (в съавторство); “Словото - начин на живот”. Русе, 2011. Неговите научните интереси са в областта както на езикознанието, така и на литературознанието. Публикациите му са по проблемите на лексикологията и синтаксиса на българския език, лингвистиката на текста, поетическата семантика, ономастиката, наративната семиотика, психопоетиката, етнолингвистиката, лингвокултурологията, литературознанието и езика на българския фолклор. Занимава се и с оперативна литературна критика. Един от съставителите и редакторите на сборника Арнаудови четения, от който до 2010 г. са издадени шест тома.


Публикации:


Публицистика:

ПОСЛЕДНАТА ТВОРБА НА АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ / брой 40 май 2012


Критика:

ПОЕТИЧЕСКОТО СЛОВО НА ЖЕНСТВЕНОСТТА/ брой 40 май 2012