Евдокия Борисова

Евдокия Борисова е родена през 1968 г. в гр. Нови пазар, Шуменска област. Завършила е Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, специалност “Българска филология”. Доктор по филология (2002), тема на дисертацията: “Жанр и норма в българската драма от началото на ХХ век” (Автореферат. Шумен, 2002).
Хоноруван асистент по “Теория на литературата” към Катедрата по българска литература на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” от 2002 г. Асистент по “Система на жанровете и публицистика” към Катедрата по журналистика и масови комуникации в Шуменския университет – от 2003 г. Доцент от 2008 г. Води упражнения по “Увод в литературната теория” и “Теория на литературата”; лекции и упражнения по “Система на жанровете”, “Новинарство” и “Публицистика”.
Научните й публикации са в областта на: теория на драмата, журналистически жанрове, публицистика.
Автор е на книгите:
“За трите жанрови модела в българската драма от началото на ХХ век” (Шумен, 2001. – 111 с.).
“Жанрове в медиите” (2007).


Публикации:


Електронни книги:

ДРУГАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА
“МЕЖДУ ВЕСТНИЦИТЕ”… ПОДВЪРЗАЧОВИТЕ ПАРОДИИ НА МЕДИЙНИЯ ДИСКУРС В ПРЕСАТА НА 20-ТЕ И 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК/ брой 4 декември 2008