Пламен Шуликов

Пламен Шуликов е роден през 1959 г. във Варна. Завършил е Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” (1983). От 1985 до 1989 г. е редовен аспирант по “Теория на литературата” в Катедрата по теория на литературата към Московски държавен университет “М. В. Ломоносов”. Доктор по филология (1989), тема на дисертацията: “Сюжет в системе исторической поэтики”.
Асистент по “Руска класическа литература” в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” от 1984 г. Щатен преподавател в Катедра “Методика на филологическите дисциплини” от 1989 г. Главен асистент по “Методика на литературното образование” от 1994 г. Води занятия по: “Pуска класическа литература”, “Българска литература от Освобождението до Първата световна война”, “Историческа поетика”, “Методика на литературата”, “Реторика”, “Хоспетиране” и видеопрактика. Към Катедра “Журналистика и масови комуникации” има часове по: “Реторика на рекламата”, “Основи на рекламата” и “Рекламата като език на културата”.
Научните му интереси са в областта на: теория на литературата, реторика, теория на рекламата и масовите комуникации, методика на преподаването. Публикува статии и студии в издания на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” и в сборници от национални и международни научни форуми и периодически издания.
Автор на монографията:
“Сюжет в системе исторической поэтики” (Москва, 1989 – машинопис, 268 с.).


Публикации:


Електронни книги:

ДРУГАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА
ЛИТЕРАТУРНА ПЕРИФЕРИЯ И ЛИТЕРАТУРЕН ЦЕНТЪР. ДИМИТЪР ПОДВЪРЗАЧОВ/ брой 4 декември 2008