Зоя Карцева

Доц. Зоя Ивановна Карцева, българист, кандидат на филологическите науки, литературен критик е родена на 19. 04. 1938 г. в Туркменистан. Завършва факултета по филология на Софийския университет /1964/ и аспирантура в катедрата по славянска филология на Московския държавен университет /1967/. През 1972 г. защитава кандидатска дисертация на тема “Някои аспекти на българския роман през 60-те години”. Доцент от 1976 г. В катедрата по славянска филология работи от 1968 г. до 1976 г. Чете общ курс лекции: “История на българската литература”, “История на българската култура”, “История на българската литературна критика”; специални курсове: “Български роман. Типология на жанра”, “Български разказ”, “Циклизирана проза”, “История на българския театър” и “Български експериментален роман”, води спецсеминари: “Съвременната проза на България”, “Кратки повествователни жанрове в съвременната българска проза”, “Процеси на циклизация в съвременната българска проза”, “Съвременен български роман. Проблеми на поетиката.” Основните й научни дейности са свързани с проблемите на съвременната българска проза (жанрова система, типология, стил). Автор на повече от 80 публикации: книги (“Особености на развитие на българската проза 60-80-те години. Проблемът за циклизацията”, Московски държавен университет, /1990/; “Книга за четене на български език”, Московски държавен университет, /1978/); научни статии за жанровото своеобразие на съвременния български роман, научни и художествени преводи (Н. Бичев “Съвременният български роман”, 1983 г.; Б. Райнов “Черният роман” /1976/ и “Масовата култура” /1978/; проза на Г. Караславов, Слав Хр. Караславов и др.); рецензии и научно-методически работи.


Публикации:


Публицистика:

ЗАЛОЖНИЦИ ЛИ СМЕ НА ПОСТМОДЕРНИЗМА?/ превод: Орлин Стефанов/ брой 4 декември 2008