Вера Бонева

Вера Бонева преподава история в Университета по библиотекознание и информационни технологии в София. Основните й лекционни курсове са История на Българското възраждане, Възрожденски исторически резервати, Българска възрожденска култура, Музейна мрежа в България, Музеи и музейни колекции, История на музейното дело в България. През 1995 - 1996 г. е докторант на самостоятелна подготовка към Института за исторически изследвания при Българската академия на науките. През 1996 г. придобива академичната степен доктор по История на България, а от 2001 г. е доцент по История на Българското възраждане в Шуменския университет. През 2009 г. защитава дисертация за придобиване на академичната степен доктор на историческите науки с дисертация на тема „Българското църковнонационално движение (1856 - 1870)”. Дисертацията е защитена пред Специализирания научен съвет по Нова и Най-нова история към Висшата атестационна комисия при Министерски съвет. През 2010 г. придобива академичното звание професор по История на България пред Специализирания научен съвет по Нова и Най-нова история към ВАК. Участва с доклади в международни научни конференции по музеология Берлин, Варшава, Лисабон, Талин и др. Член е на научния екип на международния проект EuroVision - Museums Exhibiting Europe (EMEE) и на други научни и експертни екипи в областта на теоретичната и приложна музеология. С Нейко Генчев е съпредседател на Института за приложна музеология. Заедно с Ралица Димитрова е сценарист на филм за възрожденеца Добри Войников - „Българското позорище” (2010). Участва в създаването на сайт за Паисий Хилендарски - 2012 г. Съавтор е в енциклопедията „Бележити българи” на Издателство „Труд”. Автор е на 16 академични книги и на над 160 статии, студии и рецензии с научен характер.


Публикации:


Критика:

ТРУБАДУР НА БЪЛГАРСКИЯ СЕВЕРОЗАПАД/ брой 136 март 2021

ПРЕД ОЛТАРА НА ЛИТЕРАТУРНАТА ПОЧТЕНОСТ/ брой 150 септември 2022