„КРЪСТЦИ” ОТ ИЛИЯ ВОЛЕН

Георги Хрусанов

Нашият битов разказ от ден на ден прави по-големи успехи. След Ел. Пелин и Йовков, днес и по-младите дават нещо цялостно. Един от тях е И. Волен.

„Кръстци” е една книга, написана с чувство, усет и познание на селския ни бит. Може би затова, защото авторът е сам волно чадо на полята.

Всеки разказ на И. Волен е написан умело и динамично, с драматизъм и психика. Прави впечатление наблюдателността на автора и вярното отражение на действителността, с присъщия й ритъм и нервен пулс.

И. Волен предава героите си живо и темпераментно с всички техни подбуди и първични инстинкти. Разкрива ни селото със стремежите му, създадени след войната.

В сравнение с първата си книга едно е изгубил И. Волен: лиричния си темперамент. В „Черни угари” имаше повече поезия. Тук последната е оставена по на заден план. А това е необходимост на всеки разказ.

Диалогът, слабо-драматичен, е стегнат и непринуден. Разказът - композиционно добър и улегнат.

——————————

сп. „Листопад”, г. 12, бр. 4-5, юни 1931 г.