ЧАСТИ ОТ „ЗЛАТОГРАДСКИ СБОРНИК” ОТ 1852 Г., ПЕЧАТАНИ ОЩЕ ПРИ СТОЮ ШИШКОВ

След излизането на „Златоградски сборник” (София, 2000), за една публикация на страниците на „Родопски напредък” от 1905 г.

Георги МитриновВсе още твърде малко знаем за възрожденската история на Родопите и по-точно за тяхната средищна част. Особеното е, че тук възрожденските процеси имат своя специфика, като се развиват в условията на изострено противоборство с гръцкото духовенство и шепа влиятелни гъркомани, подпомагани усърдно от местното турско управление /Родопски, С. М. “Портрет на гръцкото фенерско духовенство и коварните му дела против българите в Родопите”, Пловдив, 1887/.
Дори по времето на Априлското въстание от 1876 г., произволите и издевателствата на шайки българи мохамедани над малобройното християнско население в края са обвързани с безпрекословно отхвърляне от негова страна на връзките с Българската екзархия и преминаване под управлението на Гръцката патриаршия /Попконстантинов, Хр., “Спомени за страшната пролет в Ахъчелеби през 1876 г.”, Пловдив, 1884/. Но въпреки тези, а и други трудности, съпътстващи възраждането в този български край, все пак то има своите високи постижения и своите големи личности.
Такова високо постижение се явява учебното помагало, известно днес като Златоградски сборник, създадено от даръдерски просветни дейци през 1852 г. с цел подпомагане обучението в местното училище. Доскоро се смяташе, че ценният възрожденски ръкопис, скрит наред с други книжа от архива на даръдерския просветен деятел Костадин Александров в зид на старата Алешовска къща и открит по случайност в началото на 90-те години на ХХ в., е оцелял по чудо. Като никакви данни за по-ранно откриване на ръкописа не бяха известни /Митринов, Г. “Златоградски сборник”, 2000, с. 3/. Но на страниците на списваното от родоповеда Стою Н. Шишков списание “Родопски напредък” /1905, кн. 2, с. 98-102/, в рубриката Народни умотворения из Родопите, наред с две народни приказки “из Даръ-дере”, е публикуван и кратък текст, озаглавен “Преводи от гръцки из книгата “Притчи Соломонови” на Даръ-дерски диалект”. Към заглавието, с препратка под линия, е включен кратък поясняващ текст с ценни сведения за развитието на просветното дело в Даръдере /с. 101/:
“Горните откъслеци случайно намерих из бележките си от 1890 год. Доставени ми са от един мой приятел-учител, родом от г. Даръ-дере, комуто по известни съображения не е удобно да споменавам името сега. Това са преводи от гръцки на местния български говор из библейските книги, давани като уроци на учениците там, преди да бъде въведен българският език в училището им, т. е. нещо преди 40-50 год. В същото време те са служили и за проповед в черквата и поради това се казвало вазове от глаголът вази = проповядва, поучава. Като езиково градиво от тоя вътрешен Родопски край те са интересни, поради което ги и предаваме чрез сп. “Родопски напредък” на читателите. Ст. Н. Ш”.
От тази кратка бележка не става ясно кой е приятелят на Ст. Н. Шишков, но в края на първата народна приказка, публикувана преди текста, е отбелязано: слушана от К. А. през 1891 год. След втората е изписано: слушана от същия. Тези инициали могат да са на имената на Костадин Александров, за когото се знае, че е последният известен собственик на Златоградския сборник.
Знае се, че Костадин Александров за кратко в началото на 90-те години на ХІХ в. е бил учител в местното училище, след което се отдава на търговия. И най-вероятно в случая става въпрос именно за този даръдерски просветен деец.
Още от заглавието на кратката публикация, свързана с ценния ръкопис, става ясно, че на Ст. Н. Шишков е предоставена една малка част от втората част на Златоградски сборник. Публикувани са откъси от книга Притчи Соломонови на Стария завет на Библията, текстът от с. 16 и 18 на сборника, като част от текста на последната притча от с. 18 е изпусната и е добавен текстът на първата притча от с. 20. В публикацията е включен под №7 и текстът от втората притча на с. 20. Интересно е, че в нея не са включени текстове от първата част на сборника – писмовника. Най-вероятно текстове от тази част не са били изпратени на Шишков. Иначе едва ли големият родоповед щеше да пропусне да ги спомене, а и да предостави образци от тях. А може би не са пратени заради по-големия им обем или по негова преценка, че не представляват ценност.
В цитирания по-горе текст от сп. “Родопски напредък” се откриват и интересни данни за развитието на учебното дело в градеца Даръдере в средата на ХІХ в. Така от цитата става ясно, че въпросните библейски текстове са били използвани за обучението на учениците в местното училище, в периода преди да се утвърди обучението на роден български език там. Дори е споменато, че става въпрос за период от 40-50 години преди времето на публикацията – 1905 г., т. е. за времето на 50-те и 60-те години на ХІХ в. Според някои изследвачи на възрожденската история на края, обучението, преимуществено на гръцки език в даръдерското училище, е било до 1852 г. /Ст. Н. Шишков, сп. Родопски старини, кн. 1-4, с. 131/. Но тъй като преустройването на обучението в местното училище от обучение, характерно за килийните училища, към обучение по новата взаимноучителна метода и отхвърлянето на гръцкия език е един продължителен процес, свързан с появата на нови учители с подходяща подготовка за преподаване по новите методики, с набавяне на подходящи учебни помагала и др., напълно нормално е да се възприеме наличието на един доста голям период на преход от един по-несъвършен вид обучение към друг, съобразен с новите изисквания на времето. Но от самия графичен облик на текстовете е видно, че утвърждаването на българския език в обучението в местното училище е било факт още в периода на съществуването на килийните училища, макар да е използвана гръцка графична система за писане на български език.
В цитата е отбелязано и че въпросните текстове са били използвани и за проповеди в черквата, наричани още “вазове”. Видно е в случая обичайното за епохата съвместяване на свещеническата дейност с учителствуването, характерно за обучението в килийните училища, като най-често местният свещеник е бил и даскал, който е умеел да “вази”, т. е. да проповядва.
Интерес представлява и сравняването на графичните особености на двата текста, в които се откриват доста различия, породени от редакторската намеса на даръдерския приятел на Ст. Н. Шишков, а защо не и на самия Шишков?!
В публикувания материал е налице открит стремеж към архаизиране особеностите на текста, с цел придобиването му в по-голяма степен на диалектен облик. Така например съчетание “кашти наши” /Зл. сб./ е променено в къащинеа наши /Р. Н./; дателна падежна форма “детему” /Зл. сб./ е променена с облик “деатеату му” /РН/; повелителна глаголна форма “намеси са” /Зл. сб./ е променена в намеасеай са /РН/. И др.
И така, факт е една ранна публикация на малка част от Златоградския сборник на страниците на сп. “Родопски напредък” от 1905 г., която хвърля нова светлина върху развитието на учебното дело в Даръдере в средата на ХІХ век. Тази публикация е ценна и с това, че дава нови сведения за просветни дейци от градеца, за които малко е писано досега.
От друга страна публикацията дава възможност за пръв път текстът на един възрожденски родопски писмен паметник да бъде сравнен със своя адаптация, правена близо 40 години по-късно, като преписът също е писмен документ, засвидетелствал интересни особености на местния родопски говор.

ИБЕ-БАН, София