ПОЖАР

Недялко Месечков

Падна бяла септемврийска нощ. Вятърът са впусна по земята, размаха крила и отмина. Селото почиваше спокоен сън.

От време на време нощното спокойствие се продираше от кучешки лай или от мученето на някой изгладнял добитък и пак се възцаряваше тишина.

Само Стоян не спеше. Дълго се въртеше в хатлите, после седна върху тях и се загледа навън през малкото прозорче. Гледаше жълтия лик на луната, малките бели облачета, късащи се около нея. Те я прегръщаха, закриваха, отбулваха я, разперваха крилца, сливаха се едно с друго и отлетяваха далече към морето.

Гледаше и мислеше за Яна. В душата му се гонеха други облачета, те се късаха, обвиваха сърцето му, после разперваха крилца и изчезваха в невиделица, идваха други, отминаваха?

Черните очи на Яна се надвесваха над него, не му даваха покой. Зовяха го далече, към белите облачета; към светлия лик на луната.

Стоян стана. Прескочи малкото си братче и излезе на пруста.

Бялата светлина се плискаше по двора.

Той въздъхна.

Защо бащата на Яна върна сватовете? Нима той не е най-левент в цяло село?

Затова, защото Стоян ходи на гурбет по чужди земи ли? Сега всички в село го гледаха с насмешка. Момците му се подиграваха. Той не можеше да понася това.

Стоеше, клюмнал глава.

Дълбоко у него нещо са късаше.

Бодеше го с игли. Невидима ръка с жестоки пръсти стискаше сърцето му.

- Яно, Яно, почерни се душата ми! Сърцето ме боли по теб! Tейко ти не те дава, нека се пази, ще почерня и аз душа му. Станах за посмешище на хората!… Яно…

Очите му се свиваха. Те искряха. Нещо ставаше в душата му. Хиляди гласове викаха в нея, зовяха го към отмъщение.

Той трябваше да отмъсти.

Слезе от пруста и се спря сред двора. В краката му се омота кучето, весело махаше опашка. Стоян го ритна, то изквича и легна пак пред обора. Тишината са разливаше, бялата нощ ниско беше легнала над земята. Луната се гмуркаше в облаците, като изкусен плувец, и пак изскачаше весела и засмяна.

Tой излезе из вратника. Пътят се извиваше към долната махала. Стоян тръгна по него.

Една упорита мисъл не му даваше покой. Тя го терзаеше, шепнеше му: „Ти трябва де си отмъстиш, той почерни душата ти, ти почерни неговата!…” Сякаш някой друг в него искаше това.

Зави край герана, спусна се в Долната махала и застана пред големия вратник на Яна. Сънят като птица беше кацнал над къщата. Тишина и покой. Стоян се промъкна в двора.

Другия в него заповядваше: „Запали къщата, запали я!”

Вратата на плевника беше отворена. Стоян влезе вътре. Бръкна в джоба си, извади чакмака, цъкна веднъж, дваж: огнени капчици осветиха за миг плевника.

Праханта се запали. Тай я подложи под сухите сламчици и раздуха. Пламнаха.

Извиха се са малки червени змийчета.

Те растяха, уголемяваха се. Сливаха се в едно и искряха. Сухата слама запращя.

Огнени езици я лижеха.

Стоян трепна. Зениците на очите му широко се разтвориха и той лудо побягна навън. Неусетно мина вратника и се спусна към дома си.

Кучетата се разлаяха. Той тичаше.

Стъпките му далече отекваха в нощта. Черните очи на Яна с укор го следяха.

Стигна.

Влезе в стаята, вмъкна се в хатлите, зави се презглава и притаи дъх.

Кучетата виеха, добитъкът ревеше.

Чуха се викове за помощ:

- Хей, хора селяни, ставайте, пожар, изгорях бе, братя, почерни се душата ми!…

От долната махала нарасна голям огнен стълб, ръсещ светли капки.

Стоян се гушеше под хателя, тялото му тръпнеше в спазми.

Над него се надвесваха Янините очи, пълни с укор и заплаха.


в. „Световен фар”, г. 1, бр. 13, октомври 1927 г.