ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ

Биография

Цанко Церковски е роден в 1869 год. в с. Бяла Черкова, Търновско. Неговите родители са били заможни. Баща му, един от събудените селяни, е поддържал най-тесни връзки с местните родолюбци, между които особено е изпъквал известния безсмъртен герой на въстанието в Дряновския манастир Бачо Киро, озарен и с ореола на народен, самобитен поет.

Достигнал школска възраст, Церковски постъпва в местното училище, на което свършва двата класа. Тъкмо през това време, през тоя ученически период от живота му в Бяла Черкова, неговото съзнание започва да се трогва и вълнува от народното творчество: най-любимите моменти за него през това време са или да слуша народни песни, да ги заучва и да ги записва и то непосредствено от майка си, която била неизчерпаем извор на народни песни и която несъзнателно, непосредствено и с увлечение ги е предавала на своя син. Още в тая възраст Церковски започва и първите си опити - да подражава на народната песен.

През 1888 година деветнайсетгодишният Церковски, подновява учението си, като за целта странствува по разни краища на България: Търново, Пловдив, Казанлък, Силистра. В последния град той свършва втори педагогически курс и прекъсва учението си, защото го извикват за народен учител. По това време се появява първата му сбирка социални песни „Печални часове”.

През 1897 година той се прибира в Бяла Черкова, да се отдаде на частно стопанство и да се занимава по-усилено с литература. През 1903 година започва да издава популярното списание „Селска Пробуда”, която излиза в продължение на две години в Бяла Черкова изключително под негово редакторство и списване. През 1906 година той бива избран за народен представител от Търновския окръг.

Политико-обществените му работи обаче не успяват да го откъснат от интимната негова дейност - от литературното творчество. Постепенно той излазя все с нови и по-нови стихотворения и разкази, цели сбирки, постепенно се развива и зрее неговият талант. През 1895 год. се появява втората негова сбирка стихотворения „Полски песни”, които се посрещат твърде симпатично от нашата критика, която го посочи и отбеляза вече като даровит поет на българското село. През 1917 год. се появиха три тома от неговите събрани съчинения.

Церковски започна с песни на социални теми, в които бие пулсът на благороден граждански борец за по-широки правдини на останалата назад народна маса. Общението му с децата в училището го вдъхновява да напише за децата някои от своите най-хубави поетични бисери, които и до днес са едни от най-ценните достояния на детската ни поезия.

Като общественик Ц. Церковски е бил дълго време народен представител, а с идването на Земеделския съюз на власт той стана министър: най-напред на пощите и железниците, после на народното просвещение, а след това на обществените сгради, пътищата и благоустройството.

На 16 октомврий 1921 г., по инициативата на правителството, биде устроено честване в родното му място - Бяла Черкова - на неговата 30-годишна писателска дейност. По тоя случай, министърът на Нар. просвещение, г. Ст. Омарчевски, взе инициатива за издаването на три сборника в чест на юбиляра: живот и литературна дейност, юбилеен литературен и описание на прославата му. В негова чест се основа при Министерството и фонд „Ц. Церковски”.


„Български поети. Антология”, 1922