Христо Трендафилов

          Христо Трендафилов е роден през 1952 г. Завършва “Българска филология” с втора специалност “Руски език” през 1978 г. в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. През същата година печели националната награда за студентска литературна критика “Боян Пенев” и е назначен като специалист филолог към Научен център “Преславска книжовна школа” в същия университет.
          От 1980 г. до 1984 г. е редовен аспирант в Московския държавен университет “М. В. Ломоносов”, където защитава кандидатска дисертация (малък докторат) на тема “Полемическото наследство на Константин Философ в староруската литература”. От 1984 г. до 1991 г. е преподавател в Шуменския университет и участник в Научен център “Преславска книжовна школа”. От 1991 г. до 1995 г. е лектор по български език и култура в Санктпетербургския държавен университет. През 1994 г. защитава в Московския държавен университет (МГУ) докторска дисертация (голям докторат) на тема “Богословието” на Йоан Дамаскин в старата руска литература”. През същата година е избран за доцент, а през 2000 г. – за редовен професор по “Стара българска литература” в Шуменския университет. От 2002 г. до 2005 г. е ръководител на Катедрата по българска литература и завеждащ Научния център “Преславска книжовна школа”. От 2005 г. е лектор по български език и култура в Будапещенския университет “Йотвьош Лоранд”.
          През времето 1978-1980 г. и 1984-1988 г. е ръководител на Студентския литературен клуб “Боян Пенев” в Шуменския университет. Водил е лекционни и спецкурсове по: “Стара българска литература” и “Стара руска литература”, “Руски фолклор”, “Възрожденска”, “Нова” и “Най-нова българска литература”, “Старобългарска духовна книжнина”, “Увод в кирилометодиевистиката”, “Увод в Преславската култура”, “Византийската цивилизация”, “Руски цивилизационни теории”, “Семиотика на историята” и други – в Шуменския университет, в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”, Кърджалийския институт “Любен Каравелов”, Добричкия педагогически колеж.
          Автор е на повече от 120 студии и статии, някои от които публикувани в Русия, Чехия, Австрия, Унгария и др.
          Отговорен редактор е на ред от томовете на “Преславска книжовна школа”, на “Годишника на Факултета по хуманитарни науки” към Шуменски университет и на Архива за старобългарски извори “Глубина духовнъен”.
          Член е на Специализирания научен съвет по литературознание към ВАК (1998-2006), на Съюза на учените в България и на Дружеството на писателите в Шумен.

Автор на книгите:

“Етюди по поетика на историята” (Пловдив, 1994. – 119 с.);
“Младата поезия: 1975-1989” (Шумен, 1995. – 111 с.);
“Учебные задания к курсу разговорного языка для студентов III курса: Архитектурные и исторические памятники Петербурга. Часть II. Эрмитаж” (Санкт Петербург, 1995. – 36 с., в съавт. със З. К. Шанова);
“Антология болгарской литературной критики” (Санкт Петербург, 1998, в съавт. с проф. В. Д. Андреев);
“Христоматия по стара българска литература” (Пловдив, 1998. – 490 с.);
“Хазарската полемика на Константин-Кирил” (София, 1999);
“Йоан Екзарх Български” (София, 2001);
“Завръщане в Санкт Петербург” (Велико Търново, 2005. – 96 с.).

Съставител и научен редактор на книгите:

Димитров, Пейо. Петър Черноризец. Шумен, 1995. – 200 с.;
Якобсон, Роман. Езикът на поезията София, 2000;
Бичков, В. Кратка история на византийската естетика. София, 2000;
Аверинцев, С. Ранновизантийската литература. Традиция и поетика. София, 2000.

За връзка с автора: trendafilovhristo@abv.bg


Публикации:


Електронни книги:

ИНИЦИАЛИ/ брой 6 февруари 2009