Нина Дюлгерова

Нина Дюлгерова е родена на 6.06.1956 г. в гр. София. Кандидат на историческите науки в МДУ “М. В. Ломоносов”, Москва. Старши научен сътрудник в Института по история на Българската академия на науките. Доцент във Варненския свободен университет “Ч. Храбър”. Професор на ВСУ.

НАУЧНА ДЕЙНОСТ:

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ:

• 2005 – Грузия между геополитическите илюзии и регионалните капани – В “NINTH INTERNATIONAL CONFERENCE SECURITY AND DEFENCE POLICY: THE CHALLENGES OF THE NEW MILLENIUM”; Sofia,7-8 july 2005
• 2005 – Кавказ в плен на геополитическите илюзии и регионалните капани – В “Регионални аспекти на международните отношения”, Варна, 10-11 юни 2005
• 2005 – ОССЕ на Кавказ – пред учителите по история, организиран от ДПКУ към СУ. “Св. Кл. Охридски” – 9 септември 2005
• 2004 – Gеorgia – challenges to internal security through the prim of external political priorities – In: NATO Advanced Research Workshop. Towards Social Stability and Democratic Governance in Central Eurasia: Challenges to Regional Security, 8-11 September 2004
• 2004 – Бъдещето на Русия – глобално, регионално или невъзможно? – В “Светът между сътрудничеството и тероризма”, Варна, 4-5 юни 2004
• 2004 – Политика и дипломация между Русия и България след Освобождението – В “125 години българо-руски дипломатически отношения”, София, 26-27 май 2004
• 2004 – 125 години руско-български дипломатически отношения – В Кръгла маса, организирана от РКИЦ, София, 25 февруари 2004
• 2003 – Международни аспекти на Илинденско-Преображенското въстание 1903 – история и съвременност – В “100 години Илинденско-Преобразженско въстание”, София, 26-27 септември 2003
• 2003 – Съединението и Независимостта на България в руските външнополитически приоритети – 95 години от независимостта на България, Велико Търново, 22 септември 2003
• 2003 – Резолюциите на ООН – 2002-2003 – обективност или двоен стандарт – В “Разнообразие на източниците и средствата в обучението по история”, София, 5-6 септември 2003
• 2003 – Кавказ и Балканы вo внешней политике России – акценты и перспективы в прошлом и будущем – Caucasus and Central Asia during Globalization, Баку, Азербайджан, 12-13 май 2003
• 2003 – Русия и Балканите в диалога на новото столетие – В “Предизвикателствата на съвременния цивилизационен диалог”, Варна, 6-7 юни 2003
• 2003 – Русия, България и Македония между конфронтация и сътрудничество – В “Социални конфликти в посткомунистическите страни в контекста на глобализацията и регионализацията”, Варна, 23-24 юни 2003
• 2003 – Русия и Освобождението на България – В “125 години от Освобождението на България от османско робство”, Плевен 1 март 2003
• 2003 – Сан-Стефанският договор – мит и реалност? – Борбите на българите за национално освобождение, Хасково, 28 февруари 2003
• 2003 – Традиции и съвременни акценти по руско-турската война 1877-1878 – В “Руско-Турската война – традиции и съвременни оценки”, Варна, 15 февруари 2003
• 2003 – Руската доктрина и Руско-турска война 1877-1878 – В “Руско-турската освободителна война (1877-1878) и възстановяването на българската държавност”. Последици и оценки, София, 13-14 февруари 2003
• 2003 – Руската паридигма в Източния въпрос – В “Русия в българската история”, София, 10 февруари 2003
• 2002 – Калиниград – филтърът на отношенията Русия-ЕС – В “Българският поглед към ЕС и НАТО”, Варна, 28 октомври 2002
• 2002 – Русия в глобализиращия се свят – В “Глобализацията и устойчивото развитие”, Варна, 1-3 юли 2002
• 2002 – Европейското направление във външнополитическата доктрина на Русия след Студената война. – В “ХХI век – наследство и перспективи”, Варна, 7-8 юни 2002
• 2001 – Русия и новият световен ред – В международна конференция “Разпадането на СССР и кризата на глобалния капитализъм – Варна, 28-30 август 2001
• 2001 – Руската доктрина за Източния въпрос – В “Елити и доктрини”, Варна, 29-30 юни 2001
• 2000 – Основни насоки на външната политика на държавите от Югоизточна Европа – В “Европа – политиката, икономика и екология, Лодз”, Полша, октомври 2000
• 2000 – Руската доктрина за Източния въпрос – В “Съединението, войната и светът”, София, септември 2000 г.
• 2000 – Княз Дондуков-Корсаков и Кресненско-Разложкото въстание – В “Ильв Малешевски и неговата епоха”, Берово, Македония, май 2000
• 1999 – Балканската политика на Русия между двете световни войни – Във “Версайският договор и създаването на новия световен ред” – Варна, октомври 1999.
• 1999 – Балканите, Русия и новият световен ред – В Приморски срещи Клио’99, юни 1999.
• 1998 – Общото и специфичното в съветската (руската) и балканските историографии по македонския въпрос през последната четвърт на ХІХ и началото на ХХ в. – В “Историческата наука на Балканите”, Скопие, ноември 1998
• 1997 – Пред дипломати в Руския културно-информационен център на тема “Русия и България – исторически уроци и съвременни грешки”, 8 ноември 1997
• 1997 – Руската имперска идея и руско-турската война 1887/1878 – В “Руско-турската война 1878 г. и създаването на българската армия”, март 1997
• 1996 – Илиндеско-Преображенското въстание 1903 – център и периферия на интереси – В “Център и периферия в историческото развитие”, Приморско, юни 1996
• 1995 – Македонската криза (1902-1903) – етап или прелом в източния въпрос? – В “Българо-руски отношения през ХХ век. Нови документи, нови идеи”, София, декември 1995
• 1995 – Болгарская интеллигенция в национально-освободительном движении во второй половине ХІХ в. – В “Интеллигенция в нестабильном обществе – конформизм или политическое лидерство”, Москва, Русия, септември 1995
• 1995 – Мит и реалност в политиката на Русия по отношение на България през последната четвърт на ХІХ в. – В “Русия – интегриращ и дезинтегриращ фактор на славянството”, София, април 1995
• 1995 – Някои разновидности на славянската идея през 60-те – 70-те години на ХІХ в. – В “Научното наследство на Феликс Каниц”, София, март 1995
• 1994 –Имперските планове на граф Капнист за Балканите – В “Национализъм и интернационализъм. Имперската идея в Европа и на Балканите”, София, 3 ноември 1994
• 1994 – Австрийската дипломация в Македония през 50-те – 60-те години на ХІХ в. – В българо-унгарската конференция, посветена на 100 години от смъртта на Л. Кошут, София, 21 октомври 1994
• 1994 – Руският национализъм – колониална политика и външнополитически аспекти през втората половина на ХІХ в. – В “Клио ‘94”, Приморско, юни 1994
• 1994 – Руският национализъм през призмата на балканската стратегия на империята в края на ХІХ-началото на ХХ в. – В “Славянските култури и съвременната цивилизация”, София, май 1994
• Българската мегали-идея – вариант ли е на балканския панславизъм? – В “Славянските цивилизации”, София, май 1993
• 1993 – Българският национален въпрос в политиката на Русия и Австро-Унгария.1894-1903. – В “Политически идеи и личности в българската история през вековете”, Приморско, юни 1993
• 1992 – Македонските българи през погледа на австрийските и руските дипломати през 90-те години на ХІХ в. и началото на ХХ в. – В “Образът на “другия” в историята”, София, октомври 1992.”
• 1992 – Балканската политика на Русия през 90-те години на ХІХ в. и борбата на Българското княжество за национална независимост – В “Борбите на българите за национална независимост през вековете”, Приморско, юни 1992
• 1992 – Славянофилство и панславизъм и техните специфични прояви в славянските земи през ХІХ и началото на ХХ в. – В “Славянофилство и русофилство – исторически корени, развитие и роля в съвременния свят”, София, май 1992
• 1991 – Славянофилство и панславизъм през 70-те години на ХІХ в. – В “Руско-турската война 1877-1878 ”, София, 1991
• 1991 – Bachmetiev und Bugarien – In “Probleme der Moderni-sirung Bulgariens im 19. und 20. Jahrhundert”, София, септември 1991.
• 1988 – Русские внешнеполитические концепции о Балканах в конце ХІХ-начале ХХ вв. – В “Девети международен семинар на историците-специалисти по история на Русия и СССР”, Лодз, Полша, май 1989
• 1988 – Советская историография о русско-австро-венгерско-болгарских политических отношениях в конце ХІХ-начале ХХ в. В “Конгрес по балканистика”, София, април 1989.
• 1988 – Княз Вл. Черкански и княз Дондуков-Корсаков за изграждането на българската държава – В “100 години Руско-турска война 1877-1878”, София 1988
• 1988 – Балканската политика на Русия 1894-1903. В “Балканската политика на Русия през ХІХ и началото на ХХ в.”, Благоевград, май 1988.
• 1987 – Балканската политика на Русия през 30-те години на ХІХ в. – В “150 години от въстанието на М. Пунин и В. Пенов” – Михайловград, ноември 1987
• 1987 – Българският национален въпрос и австро-унгарската дипломация в края на ХІХ и началото на ХХ в. – В “Университетски изследвания и преподавания у нас и в чужбина”, Смолян, октомври 1987
• 1986 – Руско-австро-унгарското съглашение от 1897 г. в България – Във “Втори международен конгрес по българистика, София, май 1986”
• 1986 – Към въпроса за австро-българското военно съглашение от 1898 г. – Във “Външна политика и международни отношения”, Приморско, юни 1986
• 1983 – Контрапроцесът от 1933 г. – В “50 годишнина от Лайпцигския процес“, Москва, юни 1983.

УЧАСТИЕ В ДОКЛАДИ В НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ:

• 2004 – Стамболов и Русия през 80-те години на ХІХ в. – В “Стамболов и България”, Велико Търново, 29 януари 2004
• 2004 – Българо-руските отношения в контекста на глобализиращия се свят – В “125 години от българо-руските дипломатически отношения”, Варна, 16 април 2004
• 2003 – Православието – елемент от външнополитическия интрументариум на Руската империя през последната четвърта на ХІХ век – В “Православието – минало, настояще, бъдеще”, София, 7 май
• 2003 – Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. в контекста на миналото и бъдещето – кръгла маса “100 години Илинденско-Преображенско въстание”, Варна, 5 юни
• 2002 – Външната политика на Русия след Студената война – възможности и резултати – пред преподаватели в Департамент за повишаване на квалификацията към СУ “Св. Кл. Охридски”, 8 септември 2002
• Руските планове за Сан-Стефанска България – В “Трети март – освобождението на България”, 1 март 2002, Хасково
• Русия и Балканите в руските архиви – приоритети и акценти – пред преподаватели в Департамент за повишаване на квалификацията към СУ “Св. Кл. Охридски”, 7 септември 2001
• Документите в Архива на външната политика на Руската империя – информационен източник за българо-руските отношения в края на ХIX и началото на ХХ в. – пред преподаватели в ЦПНУ към СУ “Кл. Охридски”, 6 септември 2000
• Българо-руските отношения в контекста на световните и регионални конфликти – В “Мостове и бариери във времето и пространството”, Приморски срещи ’98, 9-15 юни 1998
• Българската национална кауза през призмата на европейската дипломация в края на ХІХ и началото на ХХ в. – В “Българската национална кауза и светът на прага на ХХІ столетие”, София, 21-22 ноември 1996
• Конференция, посветена на учебните по история, Търново, юни 1995
• Славянската идея и панславизмът през ХІХ в. – семинар “Европа и славяните – идеи и реалност”, София, януари 1995

ЧЛЕН НА РЕДКОЛЕГИЯ:

• Общото и специфичното в балканските култури до края на ХIХ в. Сборник със статии, С., 1994 г.
• ХХ век – минало и перспективи, Варна, 2001
• ХХ век – Елити и доктрини, Варна, 2002
• ХХІ век – Предизвикателствата на европейския цивилизационен диалог, Варна, 2003
• ХХІ век – наследство и перспективи, Варна, 2004
• ХХІ век – Светът между сътрудничеството и тероризма, Варна, 2005

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЛЪЖНОСТИ:

• Секретар на секция “История” на Съюза на учените в България (СУБ)–1990-юни 1998.
• Помощник-научен секретар на Института по история при Българска академия на науките – юни 1993-май 1998.
• Председател на секция “История” на СУБ – от юни 1998
• Член на Управителния съвет на СУБ – от ноември 1998
• Ръководител на катедра “Международни отношения” във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” – от ноември 1997 до юни 2000 г.
• Член на Факултетния съвет на факултет “Административни и политически науки” във ВСУ – от септември 1997-юни 2000 г.
• Член на Научния съвет на Македонския научен институт – от април 1999
• Член на Научния борд на АBI през 1999.
• Член на българо-руската историческа комисия – от 1996 г.
• Секретар на българо-руската историческа комисия – 1996-2002.
• Директор на програма “Международни отношения, политология” във ВСУ – от юли 2000 г.
• Член На Учебно-научния съвет на Учебно-научния комплекс “Обществени науки” – от юли 2000 г.
• Член на Българската асоциация по военна история – от 2000

НАГРАДИ:

• Първа награда за хуманитаристика за 1998 г. на СУБ.
• Номинация за жена на 1999 година на АBI.
• Номинация за жена на 2005 година на ABI.


Публикации:


Критика:

ДОСТОЕН МОНТАНСКИ ДАР В СЪКРОВИЩНИЦАТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПАМЕТ/ брой 11 юли 2009