ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

Арх. ШУ: Архив по български фолклор на ШУ “Епископ Константин Преславски” (до 1992 г.).

Балева 1983: Балева, Виолета. Материално и духовно наследство на с. Добротица, Силистренски окръг. Дипломна работа, 1983, Арх. ШУ.

БНПП 1-7: Българска народна поезия и проза. Т. I-VII. София, 1981-1982.

БНТ 1-13: Българско народно творчество. Т. I-ХII. София, 1961-1962; Т. XIII. Народни песни с мелодии. София, 1965.

Век. насл. 1-2: Вековно наследство. Българско народно поетическо творчество (Отбор и характеристика от Михаил Арнаудов). Т. I-II. София, 1976-1977.

Желязкова 1985: Желязкова, Анка Атанасова. Лазаруването в бившата Айтоска околия. Дипломна работа, 1985, Арх. ШУ.

Калоянов 1992: Калоянов, Анчо. Славите ли Млада бога? Всичко за празника Коледа, 72 коледни песни и 4 коледарски благословии. В. Търново, 1992.

Качулев 1973: Качулев, Ив. Народни песни от Североизточна България. Т. II. София, 1973.

Костова 1992: Песента остава. Българска народна поезия. Събрала Севда Костова. Варна, 1992.

Милад. 1981: Български народни песни, собрани од братя Миладиновци Димитрия и Константина и издани од Константина. Загреб, 1861. Фототипно изд. София, 1981.

Савов 1928: Савов, В. Момата в народната ни поезия. Ловеч, 1928.

СбНУ, 1, 1889 и сл.: Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. Кн. 1. София, 1889, и сл.

СбНУ, 60, ч. I, 1993: Сборник за народни умотворения и народопис. Кн. LX. Част I. Български народни балади и песни с митически и легендарни мотиви. София: БАН, 1993.

Слав. 1995: Книга на песните. Български народни песни, отбрани от Пенчо Славейков. Под ред. на Любен Петков. София, 1995.

Стефанов 1987: Стефанов, Иван Симеонов. Коледни песни и благословии от Добруджа. Дипломна работа, 1987, Арх. ШУ.

Цанкова 1985: Цанкова, Нели. Илия Р. Блъсков и фолклорът. Дипломна работа, 1985, Арх. ШУ.


Ваня Колева – ФОЛКЛОР, МИТОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРА