Иван Калоянов

Инженер Иван Цветанов Калоянов е роден през 1942 г. в с. Долно Драглище, Разложко, в многодетно семейство. Родителите му - Цветан и Цветана Калоянови са се занимавали със селска работа на полето и членове на ТКЗС в селото. Той самият и нито един член от семейството му не е членувал в политически партии, по което и да е време. Като младеж Калоянов е комсомолски активист - секретар на Учкома в ТФМО и член на пленума на Димитровски РК на ДКМС в София. Завършва Техникума по фина механика и оптика, специалност „Оптика и кино техника” през 1962 г. и Факултета по радиоелектроника към Машинно-електротехническия институт (ВМЕИ) през 1968 г. Работи в Научноизследователския и проектно-конструкторски институт по радиоелектроника (НИПКИРЕ) към ДСО „Респром” - секция „Приложна телевизия”, където стига длъжност „Началник конструктивно бюро”. През 1974 г. е прехвърлен в наскоро сформираното инженерингово предприятие „РЕСПРОМКОМПЛЕКТ” като Началник проектантско бюро, после Главен проектант и за кратко Началник на научно-техническия отдел. В началото на 1980 г. постъпва на работа в Строителния сектор на МНО. Като технически ръководител и началник строителен обект участва в оборудването, монтажа и пускането в експлоатация на повече от 12 инсталации, апаратури и системи на ВВМИ (дн. ВМА) - практически всичкото вносно оборудване на военната болница (без скенера и видеозоните) - доставено от Германия, Австрия, Япония, Швейцария, ГДР, Чехословакия и др. През 1981 г. като технически ръководител на част „Електро” и „Вечния огън” участва в изграждането на Паметника на незнайния войн в София, открит по повод 1300-годишнината на българската държава. За успешната му работа в Строителния сектор по предложение на МНО, е награден с медал за трудово отличие от Държавния съвет на НРБ. Изработените първи образци на три изделия по Работния проект на Затворената телевизионна система за ВВМИ, разработен от инж. Иван Калоянов, са оценени като перспективни за използване и в други болници; вкарани са в производствената листа на фирма „Хитачи”, Япония и чрез „Сомитомо корпорейшън”, Япония от 1983 г. се предлагат по целия свят. Остава на работа във ВВМИ като началник отделение към Научно-техническата лаборатория за медицинска апаратура (НТЛЕРМА) до 1987 г. От 1987 г. е инженер и хоноруван асистент в катедра „Теоретична електротехника” към Техническия университет - София до 2006 г., когато се пенсионира с 46 години неприравнен трудов стаж. Има признати и внедрени 8 рационализации и 3 изобретения. Отговорен конструктор е бил на няколко изделия, стотици от които ежегодно са били произведени: в цех на завод „Ворошилов” - София - Панорамно устройство за дистанционно управление на ТV камери; специални съоръжения за изграждане на обслужваеми и необслужваеми усилвателни пунктове - ОУП и НУП за далекосъобщителни връзки по трасетата на Сибирските газо и нефтопроводи, които са пуснати в производство в машиностроителните заводи в гр. Провадия и гр. Хасково за износ в СССР от края на 70-те и 80-те години до 1989 г. и след това до ликвидирането на заводите. Като главен проектант е разработил и внедрил над 100 проекта на Приложни ТV системи в заводи, болници, училища, в транспорта и пр. вкл. идейния проект на затворена ТV система за НДК - София, за който е получил специална похвала, отразена в протокола на Държавната приемна комисия. Има публикувани статии по научно-технически разработки за усъвършенстване на апаратурите за точна и обективна диагностика в сп. „Военно-медицинско дело”; изнасял е доклади на научно-приложни сесии и семинари в гр. Варна, Созопол и един доклад на Конгрес по информатика и информационни технологии в Брюксел, Белгия 1985 г. Радостта и надеждата, че работата му със студентите ще даде добър плод за тях самите и за полза на обществото го е стимулирала да споделя знанията и опита си през 19-те години в Техническия университет. Женен. Съпругата му Милка Калоянова е работила като звукорежисьор в СИФ - Киноцентър - Бояна. През 2011 г. инж. Иван Калоянов редактира и издава книгата „Историята на въстанието в Разложко през 1978 г.” на генерал майор Никола Ив. Чолаков, а през 2013 г. се появява второ издание на същата книга, пак през 2013 г. издава книгата на протойерей Кирил Ив. Чолаков „Родово изследване и спомени”, както и авторскатата си книга „Огнени дири” (издателство „Световит”, София).


Публикации:


Проза:

В КОНТАКТ С „ДИВОТО”/ брой 69 януари 2015

СЪВЕСТ/ брой 71 март 2015

МАЛКО ХУМОР ОТ ШОПСКО И РАЗЛОЖКО/ брой 72 април 2015


Публицистика:

КРАТКИ БЕЛЕЖКИ ЗА МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ АРХИЕРЕЙ БОЛГАРСКИЙ/ брой 66 октомври 2014

КАК ДА НЕ ПЛАЧА?/ брой 74 юни 2015


История:

РАЗКАЗ ЗА СТОЯН ТЕРЗИЙСКИ ОТ С. БИСТРИЦА, СОФИЙСКО / брой 90 декември 2016