ИЗ „ЖИВОТЪТ НА СУН ДЗЪ И У ЦИ”

Сима Циен

превод от руски: Литературен свят

Сун дзъ, на име У, се родил в княжество Ци.
След като написал известния трактат «Изкуството на войната», го представил на владетеля на княжеството У - Хо Люй.
- Прочетох тринадесет глави - му казал Хо Люй. - Мога ли сега да направя малка проерка на умението ви да ръководите войската?
- Може - отговорил Сун дзъ.
- Можете ли да обучите жените на военно дело? - попитал Хо Люй.
- Мога.
Князът наредил да извикат сто и осемдесет красавици от неговия дворец.
Сун дзъ разделил жените на два отряда и начело на всеки поставил по една от любимите наложници на владетеля. Заповядал им да вземат алебардите и се обърнал към тях с думите:
- Вие знаете къде се намират гърдите, къде гърбът, коя е дясната и лявата страна, нали?
- Знаем - отвърнали жените.
- Тези, които са отпред, гледат напред, който е отляво - гледа по посока на лявата си ръка, който е вдясно, гледа по посока на дясната ръка, който е отзад - гледа гърба на стоящия пред него.
- Ясно!- в хор отговорили жените.
Завършвайки разясненията си, Сун дзъ вдигнал бойна брадва, за да започне учението и ударил по барабана, давайки сигнал за обръщане надясно. Жените се разсмели.
- Ако обясненията са неточни и заповедта не е разбрана, виновен е пълководецът - казал Сун дзъ и повторил обясненията, после отново ударил по барабана, давайки сигнал за обръщане наляво. Жените пак се разсмели.
- Ако обясненията са били недостатъчно ясни и воините не са разбрали заповедта - виновен е самият пълководец - казал Сун дзъ. - Но ако всичко е ясно, а воините нарушават заповедта - виновни са младшите началници.
И заповядал да екзекутират началниците на двата отряда.
Гледайки от терасата на двореца си, Хо Люй внезапно видял, че се канят да обезглавят любимите му наложници. Той побързал да отмени екзекуцията и се обърнал към Сун дзъ:
- Убедих се, че можете да командвате войската, не убивайте наложниците! Без тях и храната ми няма да е сладка!
- По ваше заповед съм назначен за пълководец - отговорил Сун дзъ. - А когато пълководецът командва армията, той не изпълнява заповедите на владетеля.
Наложниците били обезглавени и на тяхно място Сун дзъ определил други. После отново ударил по барабан. Жените се обръщали надясно, наляво, напред и назад, коленичили и се изправяли - всички движения били точни и стройни, никоя не се смеела.
Тогава Сун дзъ доложил на владетеля:
- Войската е приведена в бойна готовност. Благоволете да видите. Може да дадете всяка заповед - войската ще мине през огън и вода.
- Вървете да почивате, пълководецо - отвърнал Хо Люй. - Нищо не искам да гледам.
- Вие, господарю, можете само да разсъждавате за войската, но не можете да го приложите на практика - заявил Сун дзъ.
Хо Люй по достойнство оценил способностите на Сун дзъ и го назначил за свой пълководец.


Великороссъ, 07.03.2013