СБОГОМ НА ЛЕДА МИЛЕВА

Никола Инджов

Леда Милева олицетворяваше една от малкото български културни династии. Основоположници са свещеници и учители, звездният миг настава с появата на Гео Милев, а от него насам династията се възражда с нови генерации книжовници в труднодостъпния за други човеци свят на избирателните склонности. Династията е съставена от индивидуалности с предопределение да действуват в духовни общности и в универсални сфери. Аз дори я възприемах почти мистично и долавях в нея прометеева природа, но ако моето възприятие е спорно, то безспорно е, че етапните личности от династията са все хора на авангарда, на прогреса, на еманципацията.
Ако на българския народ след разрушението на паметниците и крушението на идеалите му бяха останали забележителни фигури от миналия век със значение за интелектуалното достойнство, Леда Милева бе между тези опори на духа и таланта. Тя и след смъртта си остава символен субект на нашето национално наследство от драматичния за България двадесети век. Век с непредвиден от никоя политическа доктрина поврат на обществото към изчерпани исторически възможности, например монархическата идея като изход от републиканския хаос в държавното устройство.
И все пак в пренаситеното на идеали и интереси психологическо пространство между два милениума Леда Милева с недвусмислено гражданско поведение и с несекваща творческа енергия предопредели в голяма степен индивидуалния избор на съвременника. Избор на бъдеще - и може би избор на минало, що се отнася до преосмисляне на преживяното.
Поезията за деца на Леда Милева се оказва спътник на всички днешни възрасти, защото поетесата бе обновителка на българската детска поезия. И не просто защото е продължение на забележителен обновител на художествената форма и естетическите критерии, а защото нейното дарование е необикновено силно и самостоятелно. Тя се появи в нашия живот с отблясък в очите си от гениален предшественик, но непременно трябва да съзрем и независим първоначален творчески зародиш. От друга страна гениите не поставят семейни, а поставят обществени задачи, и по тази причина в книгите на Леда Милева не може да няма отглас на порива на Гео Милев да европеизира поезията за деца в условията на патриархалната дидактика, да приближи детското четиво към модерни възпитателни системи.
Преводаческото дело на Леда Милева е свързано с американската, английската и африканската поезия. На това поприще тя не бе сама, неизменно до нея бе съпругът й Николай Попов, когото късно открихме като поет, и рано загубихме като интелектуалец. Влечението на Леда Милева към чуждоезичните култури има и друго измерение - тя стана учредител на Съюза на преводачите в България, дейността й като главен редактор на списание “Панорама” се помни с информационния и разпространителски простор пред чуждестранната литература у нас. Простор, гарантиран от високия обществен статут на преводаческия съюз, от личното застъпничество на Леда Милева пред силните на деня на идеята за взаимопроникването на културите.
Особено обществено значение има създадена от нея „Международна фондация „Гео Милев”.
Фондацията обединява следовници на Гео Милев, посветени на съхраняването на делото на един гениален български интелектуалец като пример за новите поколения. Едва ли някой друг негов съвременник би могъл да възприеме света в такова противостояние на дух и разум, породило едновременно и жестоките европейски войни, и обновителните пориви на европейските интелектуалци. Гео Милев прониква в Европа на театралния експеримент, на новаторската живопис, на авангардната литература - и символизмът, експресионизмът, футуризмът придадоха многоизмерност на таланта му. Той динамично усвои няколко чужди езика в израз и на своите опити за новаторско изкуство. Придоби съзнание за културните пластове, наслоени в българската душевност от съществувалите по нашите земи цивилизации и религии. Всичко това му създаде облика на първи ренесансов българин . Бе най-полемичният за времето театрален и художествен критик, режисьор на приносни за театъра спектакли. Прояви се като проникновен литературен анализатор и преводач на поезия, създаде две модерни списания - “Везни” и “Пламък”, състави забележителна Антология на българската поезия.
Написа поемата „Септември” - върхова творба в целокупната българска литература. Животът на Гео Милев остава неповторим и с това, че той установи нови и от европейски тип критерии за стойността на творчеството и твореца, както и за гражданското поведение на изключителната личност. Ето защо в универсалната история на България той се очертава не само като обновител на българската култура, но и на българския манталитет.
Така Леда Милева продължи идеите на своя баща в други психологически пространства, съхрани ги за младите поколения, за утрешна България. Като неин пръв помощник в това дело аз съм свидетел на излъчваща се от нея родова енергия, макар напоследък тя често да споделяше, че й остава да свърши още една работа като хората… Да , имаше предчувствие за смъртта, но едва ли мислеше, че ще си отиде от нас на връх рождения си ден. Навярно божествено провидение прозира в това съвпадение, навярно…