ОПИСАНИЕ СЛЕДСТВЕННИХ ПРОИЗШЕСТВИЮ СОБИВШИХСЯ ОТ ЗНАМЕНИТАГО ТУРЕЦКАГО ХАТИШЕРИФА

Неофит Рилски

От какво е отоманско царство настанало,
до днес не е такова чудо некога станало.
Младо е царче турско Межит на Столат седнало,
нови закони е по сичка держава издало,
Хатишериф е чуден и знаменит написало,
в него всяко добро за рая си заповедало.
С везире, паши и големци страшно се заклело,
защо ще свърши сичко, в него що е повелело:
Да са равни сиреч турчин, българин и чифутин,
ирменец, католик, циганин и гол арнаутин.
Сички равно да восприемат царските милости.
Слободно да изявлява всяк своите жалости.
Прочетоха се фермане по сичката държава
и всяк поданик с велика радост ги похвалява.
На всяк народ се яви то дело драго и мило,
защо в турско царство ни правда, ни закон е било.
Само на едни турци варвари, зли мусурмане,
не явиха се добри тия царските фермане.
Защо в них се пише да нема веке грабителство,
но всяк поданник да има от царя покровителство.
Да нема веке да им се дума: „Бре, москов гяур!”,
да ги не бият и да не думат: „Гяуру башина вур!” (1)
Да не псуват и да не прават веке никаков золум,
и да се не гледа що е българин и що е урум (2).
Но вси да са равни и като братя да живуват.
Но не склонява тая псешка вера и не мируват.
Мнят да са само они пред Бога благочестиви,
а вси други народи - неверни и нечестиви.
Затова ги и презират и имат като скотове,
отнимат им все и хранят ся с техните потове.
От них земат годишен харач (3) и тешка вергия (4)
и карат ги ката (5) ден силом и на ангария.
Стоката им усвояват и сичкото имане,
и земат си от тех и уреченото даване.
Жените им насилуват, безчестат безстидно,
челядта им силом потурчават - и то не е чудно,
но не остават им най-после самият живот,
като им ограбат немилостиво сичкият имот.
И много предни человеци разбойнически избиха,
а други от них люто и жестоко умучиха.
По вси гради като люти звери возсвирепеха
и царското повеление отнюд (6) не стерпеха.
Той повелява золумите да ся возбранени
и сичките зли работи по-горе предречени,
а они не слушат, ами като зли вълци вият,
и мъчат ся как и самого него да убият.
Да развалят низамо (7), да хванат пак бербетлъка (8),
грабленията, убийствата и яничарлъка.
Така и биде, нема що да им чини,
защо не влизат под закон тия варварски сини,
остави ги на волята им да прават що искат.
Горката рая люто да мучат и да притискат.
Захванаха явно веке да трепат по-предните,
ако е кабил (9) да изтребат совсем по-вредните (10).
Това злобно гонение некои не стерпеха,
люто те мъчителство да понесат не можеха.
Вдигнаха се и неволю да се защищават
и самоволно на люта смърт да се не предават.
Но с това що сториха? немаха помощ от нигде,
зато и горко измреха, сичко им в плен отиде.
Къщите им изгориха, из темел разориха.
Стоката им разграбиха и сичко поразиха.
Не стига им що теглат от иноверните турци,
но безмерно страдат и от едноверни гърци,
сиреч от владиците, пастирите им духовни,
които вместо ползи, на злото им са виновни.
Защото не пасат стадото си апостолски,
но губят го пребеззаконно и разбойнически.
Иезекиил пророк описува преизрядно
техното пастирство богопротивно и зловредно.
Кой обича, нека прочете тридесет четверта глава
и ще види тамо истинно и известно това.
На Болгария не остало веке друга надежда,
тия молби она к Росии плачевно нарежда:
„О, Росио, моя еднокровная сестро мила!
Защо си мене толко векове заборавила!
Чужденцем си ти явно и славно помогнала
и них от лютаго им падения возвдигнала,
на Елада, Влахия и на сродните Сербии.
Защо не помилуваш и твоя сестра Болгариа!
О, руский цару, Николае честитий,
и ти, руский народе, славний и знаменитий.
Помогнете на вашта бедна сестра Болгария.
Тя не е чуждо племе, или от Татариа,
но ваша е чиста сестра, сродна и мила,
и сега е, и от старо време тако е била.
Доказ е веке весма ясно Венелин чудний,
историк руский в наше време и зелоразсудний (11),
защо начало и корен болгарскаго народа
не е от татарско племе и от негова отрода…”

—————————–

1. бий неверника по главата
2. грък
3. личен данък
4. данък сгради
5. всеки
6. никак
7. войската
8. безобразията
9. възможно
10. по-дейните
11. многоразсъдлив