Махмуд Кашкари

Махмуд Кашкари е средноазиатски учен-филолог от 11 век. Син на управителя на град Баласахун. Получава образование в град Кашкар и вероятно в Бухара, Нишапур, Самарканд, Мевр, Багдад. Освен тюркски езици, знаел арабски и персийски. Съставя през 1072-1074 г. на арабски «Диван лугат ат-турк» («Речник на тюркските наречия») - енциклопедия на тюрките, единственият паметник на тюркската култура и диалектология от нейния ранен период. Книгата включва основните жанрове на тюркоезичния фолклор - обредни и лирични песни, героичен епос, исторически предания, легенди, сведения и по анатомия медицина, астрономия, география, етнография и т.н. на тюркските племена и народи от Средна Азия, Източен Туркестан, Поволжието, Приуралието.


Публикации:


Проза:

ИЗ „РЕЧНИК НА ТЮРКСКИТЕ НАРЕЧИЯ”/ брой 44 октомври 2012