„ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕТО КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР”

Излезе от печат сборникът в чест на доц. д-р Рая Кунчева, дългогодишен директор на Института за литература - БАН. Заглавието на сборника - „Литературознанието като възможност за избор” препраща към монографията на Рая Кунчева „Стихът като възможност за избор”. Шестдесет и трите статии на български и чуждестранни литературоведи са обединени около няколко проблемни ядра - основни изследователски области в научните интереси на Рая Кунчева. В първия раздел „Стих и смисъл” влизат статии, свързани със стиховедските трудове на Рая Кунчева и с различни посоки в работата й с лирически творби. Вторият раздел - „Идеи и подходи в литературознанието” обединява статии с теоретична насоченост, в които се проблематизират понятия и подходи на съвременното литературознание. Темата на статиите от третия раздел - „Литература и ценности” е подсказана от многократно изразяваното от Рая Кунчева убеждение, че пред литературната наука стоят наболели задачи като работа върху накърнената памет и идентичност, нравствените ценности на съвременността. Текстовете в този раздел са вдъхновени от концепциите на изследователката за възможностите на методологическия плурализъм, за полагането на изследванията в отворено интердисциплинарно поле. В сборника е отделено място и на сравнителното литературознание (четвърти раздел), с което също е свързана една съществена част от заниманията на Рая Кунчева и като автор, и като съставител. Статиите в последния, пети раздел на сборника, озаглавен „Прочити”, разгръщат оригинални интерпретации на литературни произведения от българската и чуждите литератури, откриват неочаквани междутекстови връзки.

Институт за литература - БАН