ЛЯТНА ПРИВЕЧЕР

Веселин Ханчев

Уморени, спущат се от синия
въздух птиците,
те накацват като петолиния
върху жиците.
Ето ги диезите, бемолите
и бекарите!
С палките си махат им тополите
край дуварите.
Облаци и къщи идат в залата
неповикани.
И земята се изпълва цялата
с чуруликане.