НАКЪДЕ ЛИ?

Петко Шаламанов

Накъде ли са поели
облаците на къдели?
Май примамва ги баирът -
все над него се събират.
Колко ми се ще да видя
кой къделите заприда:
хукват бързеи пенливи.
Ала всеки бързей спира
и утихва в язовира.

1988 г.