МНОГО КЪС РАЗКАЗ

Албена Фурнаджиева

Нямаше да отиде на изложбата. Първо - защото той със сигурност щеше да е там.

Второ…

Но как може втори месец да не се обади?!

Беше му звъняла по няколко пъти на ден. Без отговор. Дали е на лекции? Или при родителите си? Или рисува с някоя състудентка?

Прахосано време. А г-н фон Майер се връща след броени дни.

Предположенията жилеха нараненото самолюбие на г-жа фон Майер. Изпълнена с отмъстително безсилие и женска злост, тя решително зави обратно, паркира и се запъти към галерията.

Мимоходом мерна големия афиш, видя неговото име между останалите и се учуди, че се пише с „ск” - Dickel (г-жа фон Майер понякога се разминаваше с граматиката).

Нямаше го в залата и ядът й се поуталожи. С облекчението дойде и любопитството - започна да разглежда картините, нетърпелива да открие своя портрет. Когато го зърна, онова отляво пак я прободе - отново почувства сладката лекота от допира на смелите му ръце, чу задъханото му дишане и за миг я обзе екстазът на онова замайване, което отдавна не изпитваше с г-н фон Майер (къде ли пие сега в тая негова загубена Африка?).

Портретът!

Беше я нарисувал умело върху светлия фон на прозореца в семейната вила на Майерови - гола, с щръкнали връхчета на гърдите и с разпуснати, уморени от любов коси.

Приликата беше вълнуваща.

Хвърли крадешком поглед към редките посетители - дали нямаше да я познаят? Но не успя да разбере - гледците й се спряха на надписаното картонче отстрани. В първия миг усети нещо като удар под лъжичката. Пламна. Пак се озърна, но този път объркано и безпомощно.

На картончето бяха отпечатани две думи: „ВЪЗРАСТНА ЖЕНА”.

Прибра се цялата в сълзи, хвърли ключовете и чантата и застана пред огледалото в банята.

Дълго се ми. Спря да хълца, но обидата я задушаваше:

„ВЪЗРАСТНА…” Колко възрастна? На тридесет и осем… по-млад си шестнайсет години! Само шестнайсет…”

И тогава я присви болката в корема. Спазъмът я разтърси. Стигна до дивана като се подпираше на стената и легна.

„Господи! Какво пък е това? Какво става с мен?”

Но отговорът щеше да се появи след девет месеца.