VI НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ЕСЕННИ ЩУРЦИ’ 2023” – БЪЛГАРИЯ, ГОРСКИ ИЗВОР

VI НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„ЕСЕННИ ЩУРЦИ’2023″ - БЪЛГАРИЯ, ГОРСКИ ИЗВОР

Община Димитровград, Народно читалище „Пробуда - 1896″, Кметството и Поетичен клуб „Иван Николов” - с. Горски извор, организират
VI Национален конкурс с международно участие
„ЕСЕННИ ЩУРЦИ’ 2023″ - с. Горски извор
РЕГЛАМЕНТ:
Право на участие има всеки поет от България и чужбина, навършил 18 години.
Конкурсът е анонимен. Участниците изпращат по три стихотворения (не повече от общо 100 стиха) на свободна тема най-късно до 31. 08.2023 г. Конкурсните работи се изпращат на имейл: probuda1896.1951@abv.bg или в пощенски плик, в който всяко стихотворение трябва да е в три екземпляра.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:
1. Конкурсните стихотворения да са без имена и лични данни на автора
2. Заявка за участие с имената и личните данни на автора.
3. Актуална портретна снимка, формат JPEG
Тема на писмото: Есенни щурци
Формат WORD, шрифт TIMES NEW ROMAN, размер на шрифта 14, като са придружени и от заявката по-долу.
Или: по пощата в плик (3 екземпляра без никакви лични данни, които биха нарушили анонимността) с малък отделно запечатан плик, съдържащ имената, адреса и телефона и имейла на автора. За заявката за участие важи датата на пощенското клеймо.
Писмата изпращайте на адрес:
Бояна Драгиева (за конкурса)
Народно читалище „Пробуда - 1896″
6420 с. Горски извор
Община Димитровград, област Хасково
В конкурса не се приемат произведения:
* Съдържащи политическа пропаганда, лъжлива информация, призиви към дискриминация на национална, етническа, религиозна и всякаква друга основа, клевети и лични нападки;
* Съдържащи ненормативна лексика;
* Нарушаващи авторското право;
* Нарушаващи анонимността и правилата на конкурса.
Произведенията да не са публикувани в печатни издания и официални уебсайтове до обявяване резултатите от конкурса.
Българските и чуждестранните автори ще бъдат оценявани и наградени в отделни номинации, оценявани от тричленно жури.
НАГРАДИТЕ:
I награда: Статуетка, диплом и 300 лв.
II награда: Плакет, диплом и 200 лв.
III награда: Плакет, диплом и 100 лв.
Специална награда „Иван Николов” за млад поет - Плакет, диплом и 100 лв.
Награда „ПОЕТ-АРТИСТ” за най-артистично изпълнение - специален диплом: „Стилно перо” - 100 лв.
Специална награда диплом и 100 лв. на кметство Горски извор
Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обжалване. Журито не приема предварителни запитвания и не дава информация за резултатите от класирането до момента на официалното им обявяване.
Литературното четене, обявяването на резултатите от Конкурса и церемонията по награждаването ще се състоят на 30 септември 2023 г. в 10.00 ч. в Народно читалище „Пробуда” - с. Горски извор, Димитровградска община, обл. Хасково
Участниците, желаещи да присъстват, пътуват на свои разноски.
За въпроси:
Моб. тел. 359 889 796427- Тодорка Николова
ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ЕСЕННИ ЩУРЦИ’2023″ - С. ГОРСКИ ИЗВОР
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
Контактни данни:
Име, презиме, фамилия………………………………………………………….
Телефон…………………………………………..
Имейл:…………………………………………….

——————————

VI НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
“ОСЕННИЕ СВЕРЧКИ’2023″ - БОЛГАРИЯ, Горски извор

Муниципалитет Димитровграда, Национальное Читалище «Пробуда - 1896», Мэрия и Поэтический клуб «Иван Николов» - Горски Извор, организуют
VI Национальный конкурс с международным участием
“ОСЕННИЕ СВЕРЧКИ’2023″ - село Горски Извор
Регламент: Право на участие имеет каждый поэт из Болгарии и из-за рубежа, которому исполнилось 18 лет.
Конкурс анонимный. Участники присылают три стихотворения (всего не более 100 строк) на свободную тему не позднее 31 августа 2022 года. Конкурсные работы высылаются по электронной почте: probuda1896.1951@abv.bg
или в почтовом конверте, в котором каждое стихотворение должно быть в трех экземплярах.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Конкурсные стихи должны быть без ФИО и личных данных автора.
2. Заявка на участие с указанием фамилии и личных данных автора. 3. Тема письма: Осенние сверчки.
Формат WORD, шрифт TIMES NEW ROMAN, размер шрифта 14, приложение ниже.
Или: по почте в конверте (3 экземпляра без каких-либо персональных данных, что нарушало бы анонимность) с небольшим отдельно запечатанным конвертом, содержащим имена, адрес и номер телефона и электронную почту автора. Дата почтового штемпеля действительна для заявки на участие.
Отправляйте письма по адресу:
Бояна Драгиева (на конкурс)
Народное Читалище “Пробуждение - 1896″
6420 д. Горски извор
Муниципалитет Димитровград, район Хасково
На конкурс не принимаются работы:
* содержащие политическую пропаганду, ложные сведения, призывы к дискриминации по национальному, этническому, религиозному и любому другому признаку, клевету и личные выпады;
* Содержит ненормативную лексику;
* Нарушение авторских прав;
* Нарушение анонимности и правил конкурса.
Работы не должны публиковаться в печатных изданиях и на официальных сайтах до объявления результатов конкурса.
Болгарские и зарубежные авторы будут оцениваться и награждаться в отдельных номинациях, оцениваемых жюри из трех человек.
Будут вручены следующие призы:
1.Статуетка, диплом и 300 левов
2.Плакет, диплом и 200 левов.
3. Плакет, диплом и 100 левов.
Специальный приз имени Ивана Николова для молодого поэта - плакет, диплом и 100 левов.
Приз „Поэт актер” за самое артистическое исполнение - специальный диплом „Стильное перо” и 100 левов
Специальный приз муниципалитета с. Горски извор - диплом и 100 левов
Литературные чтения, объявление результатов Конкурса и церемония награждения состоятся 30 сентября 2023 года с 10.00 часов в Национальном Читалище «Пробуда» - село Горски Извор, р-н. Хасково
Участники, желающие присутствовать на церемонии, сами оплачивают свой проезд.
По вопросам и заявкам на участие:
Моб. телефон +359 889 796427 - Тодорка Николова
VI НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ОСЕННИЕ СВЕРЧКИ’2032» - С. ГОРСКИ ИЗВОР
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Контактная информация:
ФИО…………………………………………………………….
Телефон …………………………………………
Эл. адрес: …………………………………………….
Конкурсные работы в порядке их представления:
1………………………………………………………………….
2………………………………………………………………….
3………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

——————————

VI NATIONAL POETRY COMPETITION WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION “AUTUMN CRICKETS’2022″ - BULGARIA, Gorski izvor

Dimitrovgrad Municipality, People’s Chitalishte “Probuda - 1896″, the City Hall and the Poetic Club “Ivan Nikolov” - Gorski Izvor, organize VI National competition with international participation “AUTUMN CRICKETS ‘2023″ - the village of Gorski Izvor
REGULATIONS: Every poet from Bulgaria and abroad who has turned 18 has the right to participate.
The competition is anonymous. Participants send three poems (no more than a total of 100 verses) on a free topic no later than August 31, 2023.
The competition entries are sent by e-mail: probuda1896.1951@abv.bg………………………or in a postal envelope, in which each poem must be in triplicate.
MANDATORY CONDITIONS:
1. The competition poems should be without names and personal data of the author.
2. Application for participation with the names and personal data of the author and
3. Subject of the letter: Autumn crickets WORD format, TIMES NEW ROMAN font, font size 14, accompanied by the application below.
Or: by mail in an envelope (3 copies without any personal data that would violate anonymity) with a small separately sealed envelope containing the names, addreses, telephone number and email of the author. The date of the postmark is valid for the application for participation.
Send the letters to: Boyana Dragieva (for the competition) People’s Chitalishte “Probuda - 1896″ 6420 village of Gorski izvor, Dimitrovgrad municipality, Haskovo district
Works are not accepted in the competition:
* Containing political propaganda, false information, calls for discrimination on national, ethnic, religious and any other grounds, slander and personal attacks;
* Containing profanity;
* Infringing copyright;
* Violating the anonymity and rules of the competition.
The works should not be published in printed publications and official websites until the results of the competition are announced. Bulgarian and foreign authors will be evaluated and awarded in separate nominations, evaluated by a three-member jury.
THE PRIZES: The following prizes will be awarded:
The grand prize: Statuette, diploma and BGN 300.
II prize: Plaque, diploma and BGN 200.
III prize: Plaque, diploma and BGN 100.
Special award “Ivan Nikolov” for a young poet - plaque, diploma and BGN 100.
“POET-ARTIST” award for the most artistic performance - special diploma: “Stylish pen” - BGN 100.
Special diploma award and BGN 100 of Gorski Izvor City Hall
The decisions of the jury are final and not subject to appeal. The jury does not accept preliminary inquiries and does not provide information about the results of the ranking until their official announcement.
The literary reading, the announcement of the results of the Competition and the award ceremony will take place on September 30, 2023 from 10.00 am in the People’s Chitalishte “Probuda” - Gorski Izvor village, district Haskovo Participants, wishing to attend, travel at their own expense. For questions and requests to participate: Mob. phone +359 889 796427 - Todorka Nikolova
VI NATIONAL POETRY COMPETITION WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION “AUTUMN CRICKETS’2023″ - GORSKI IZVOR VILLAGE
REQUEST FOR PARTICIPATION
Contact details:
Name surname family………………………………………………………….
Phone ………………………………………… ..
Email: …………………………………………….
Competitive works in the order of their presentation:
1 ………………………………………………………………….
2 ………………………………………………………………….
3 ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
Bulgarian and foreign authors will be evaluated and awarded in separate nominations, judged by a three-member jury.