Добрин Денев

Добрин Денев е роден на 25 декември 1946 г. в град Ямбол. След средното специално образование в Строителен техникум в Стара Загора, завършва висше образование в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София - специалност - Промишлено и гражданско строителство. Кариерата му започва като асистент в катедра „Геотехника” в УАСГ, която тогава се нарича „Земна механика, фундиране и инженерна геология.” Преподавал е дисциплините Земна механика и Фундиране на студентите от инженерните факултети. Водил е и лекционни курсове по Строителна екология. Автор е на няколко учебни програми. Научните му публикации са над седемдесет и включват учебници, научно-изследователски теми, ръководства и указания за проектиране. Почти всички публикации са самостоятелни. Две от тях са монографии: “Геостатичното равновесие” и “Сводовият ефект”, издадени в 2011 г. В съавторство е написал различни учебни помагала - четири учебника, ръководства за проектиране, както и Наредба за изпълнение на земни работи и фундиране. През 1989 г. защитава докторска дисертация. Има дългосрочна задгранична специализация в Свободен университет Брюксел, Белгия. От 1991 г. е доцент към катедра “Геотехника”. Става професор в 2011 година. От 2000-та до 2004 г. е заместник-декан на Факултета по транспортно строителство в УАСГ. Между 2004 и 2007 г. е декан на същия факултет. От 2007 г. до 2011 г. е ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия - София. Автор е на около 240 геотехнически проучвания, експертизи, технически становища и пр. През изминалите години е изготвил самостоятелно над 170 проекта в сферата на фундирането и укрепяването на дълбоки строителни изкопи и свлачища. Негово дело са изпълненият през 1995 г. проект за укрепяване на скалния масив на Мадарския конник, измененията във фундирането на новия терминал на летище „София”, както и на фундирането на „Дунав-мост 2.” В областта на екологията е работил като ръководител на колектив при разработването на над 35 доклади за Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), между които на участъци (лотове) на автомагистралите “Тракия”, “Хемус”, “Марица”, “Струма”, тунела “Габрово-Шипка” и др. Към тях може да се добави и ОВОС на последния Общ устройствен план на София. Добрин Денев е издал пет исторически книги, излезли от печат в периода 2004 и 2012 година: “Неизвестното в българската история” (І, ІІ и ІІІ част), “Посланието от Фестос”, “Свобода и всекиму своето”. Участва редовно в различни конференции, научни и дискусионни форуми, свързани с тематиката на старата българска история. В момента подготвя за печат изследването “Именник, календар и летоброене на древните българи”. Проф. д-р инж. Добрин Денев членува в националната и международната организации по земна механика и фундиране. Членува в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, както и в Асоциацията по геотехническо и тунелно строителство. Член е и на “Института на свободните изследователи” (ИСИХ) и Международната академия по българознание, изкуство и култура (МАБИК). Женен е, с две деца и четири внуци.


Публикации


Проза:

БАРИЕРА/ брой 155 февруари 2023