ЗНАМЕНАТЕЛНА КНИГА ЗА СЛИВЕН

Марин Кадиев

За град Сливен се е писало и ще се пише докато има България, но да посегнеш да откриваш нови неща след стотици публикации и студии и особено след тритомника „Опит за история на град Сливен” от д-р Симеон Табаков се иска творческа смелост, енциклопедични знания, търсаческа мисъл, изследователски усет.

Всъщност такива качества е изявил д-р Андон Бояджиев в трилогията си „Будна памет за Сливен”, където са синтезирани миналото и настоящето на този град, неговата материална и духовна култура.

Самият д-р Бояджиев е интегрална творческа личност: перфектен зъболекар с научни открития в стоматологията, публикувани в наши и чужди списания и журнали, поет, дърворезбар, артист и музикант, а сега и проникновен краевед и историк.

Поначало „Будна памет за Сливен” е краезнание, но тя е интердисциплинарно изследване, в което са съчетани история, етнография, етнология, география, народопсихология, социология; тук има биографичен подход, изкуствоведчески анализ, очеркистика, есеистика.

Всичко в тази трилогия под перото на автора е конкретно, физически осезаемо; това са безброй дати, факти, събития, махали, улици, къщи, населени с живи хора и с техните съдби.

Удивлява, не, просто смайва как тази масивна фактология е подредена в едно стройно и последователно изложение на миналия и сегашния сливенски свят.

Д-р Бояджиев е стъпил върху здрава основа: той е проучил всичко писано преди него и извършва една изследователска приемственост. Toй не преповтаря известното, а го преосмисля по нов начин, дава му нова трактовка, актуализира го и търси зависимостта на настоящето от миналото.

И нещо много значимо. Той е видял пропуснати възможности поради политическата конюнктура да се премълчават много факти и затова ги възкресява обективно, проявявайки завидна научна ерудираност и осведоменост.

Тук няма затворена сливенска общност, а разширяване на регионалността, едно извисяване на местно-локалното като национална същност и едно познание за българската душа.

Авторът е сроден с всичко, за което пише; той не е само страничен наблюдател, а стопля фактите, оживява събитията, внушава ни обич към предците. Всичко материализирано чрез словото тук е изпълнено с родолюбив патос. От къде покълва родолюбието?

От „бащиното огнище”, от дома, от къщата, от рода - това е мотивът на автора да изследва всички сливенски къщи и техните минали и сегашни обитатели. Наглед малки и незначителни неща, но в тях се оглежда целостта, общото, характерността, определящото.

Дали ще пише за обикновени хора или за значими исторически личности - всички те са апотеоз на българщината, носят съзидателната енергия на българина тези сливналии.

Трилогията „Будна памет за Сливен” на д-р Андон Бояджиев е автентична с многообразието на изследваните материални и духовни ценности; тя въпреки историко-краеведческия си жанр носи изповедното начало на автора си и той намира себе си в тези достоверни изображения.

Той ни дава познание как да битуваме пълноценно, дава ни духовно бъдеще, без което няма български свят.