ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

E-LIT.INFO САЙТ ЗА ЛИТЕРАТУРА

с любезната подкрепа на:

КМЕТСТВО - С. ГЕЦОВО, ОБЩИНА РАЗГРАД;

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1883″, С. ГЕЦОВО;

ТЕРИТОРИАЛНА СЪЮЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ - РУСЕ НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

и СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

В ГР. РАЗГРАД

организира

К О Н К У Р С  З А  Л Ю Б О В Н А  П О Е З И Я

ЗА ТВОРЦИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

В конкурса могат да участват автори, пишещи на български език и живеещи в която и да е точка на света. За конкурса всеки участник изпраща с прикачен файл в Word до 3/три/ непубликувани стихотворения на любовна тема, придружени от трите му имена, номер и дата на ТЕЛК-ово решение /или на друг удостоверяващ документ - за намиращите се извън България/, адрес, телефон и имейл на следния електронен адрес: dachogospodinov@gmail.com

Крайният срок за получаване на творбите е 03.02.2021 г.

Журито в състав: Дачо Господинов /председател/ и членове Мариета Илиева-Пигелер и Иван Димитров ще определи чии стихове да бъдат отличени със следните награди, придружени с грамота:

І място - 120 лв.

ІІ място - 70 лв.

ІІІ място - 50 лв.

Предвидени са грамоти поощрения, които ще се определят от броя на участниците. Също така и специална награда с грамота.

Конкурсните резултати се обявяват на 14 февруари 2021 г. После отличените ще получат своите награди в зависимост от пандемичната обстановка.

Изпращайки стихове за конкурса, творците дават съгласие от тези творби да се подберат за електронна антология в e-Lit.info Сайт за литература.

За допълнителна информация:

GSM: 0878896375 и на посочения по-горе имейл.

Дачо Господинов, редактор на e-Lit.info Сайт за литература, член на ССБ