ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НА ПИСАТЕЛИТЕ – ПЛОВДИВ

Управителният съвет на „Дружеството на писателите - Пловдив” насрочи Общо събрание за 01.04.2020 г., сряда, от 17:00 ч. в офиса на Дружеството, ул. „Княз Александър I Батенберг” № 27, ет. 2. Право на глас имат само редовните членове, платили членския си внос до 31.03.2020 г.

Предложение за Дневен ред:

1. Отчет на творческата дейност на Дружество на писателите - Пловдив (проекти, четения, представяния на книги и др.)

2. Финансов отчет, бюджет, отчитане на кампанията за събиране на членски внос за 2020 г., актуален списък на членовете на Дружеството към 31.03.2020 г.

3. Отчет на Контролно-ревизионната комисия на Дружеството

4. Разни