ПРОСТАК

Георги Райчев

- Доде си променя корсета,
излезте, Кольо, пред вратата…
- Ах, нищо, Надя, няма нищо -
ще се обърна към стената.

- А, не - не може… - Що пък има?
Аз тъй съм скромен, погледнете.
Ще се обърна и ще чакам,
догде самичка позовете…

Минават пет минути, пита:
- Готово, Надя? - Не, почакай.
Минават десет - пак попитва:
- Готово, Надя? - Е, не крякай!

Минават двайсет: - Ще се махна!
Ти, Надя, искаш да ме сърдиш.
- Ах, Боже мой! Цял час те чакам.
Простак, не ще ли се обърнеш?!

——————————

сп. „Смях”, г. 3, бр. 129, 9 февруари 1913 г. Подписано: Граф Алмавива.