ДАФИНКА СТАНЕВА – „ОБЩИНА КАЙНАРДЖА – МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ”

Исторически справочник за Община Кайнарджа, Силистренска област

В края на 2017 г. излезе книгата „Община Кайнарджа - минало и настояще” на Дафинка Станева - исторически справочник за селищата в съвременната община Кайнарджа. Тя съдържа 229 статии за историята, бита, икономиката, част от културно-историческото наследство, за някои от традициите и личностите-съзидатели в общината.

Статиите обхващат факти, извлечени от архивни фондове, писмени източници (исторически, етнографски и фолклорни изследвания, биографии), от информатори. Консултант при създаването на справочника е доц.д-р Милен Куманов от Института по история на БАН.

Справочникът включва информация от периода на ранно-бронзовата епоха до наши дни. Читателят може да намери кратки исторически справки за историята на 15-те села в общината, за скалните езически светилища и ранните християнски обители в този район, за храмовете и училищата,създадени по време на османското владичество и преживели румънската окупация на Южна Добруджа от 1913 до 1916 и от 1918 до 1940 г.

Немалко са текстовете, посветени на съзиданието в най-ново време по „Плана за преобразяване на Добруджа” - изграждането на електропреносната и водопреносната мрежа, строителството на пътища и обществени сгради, изграждането и развоя на трудовокооперативните земеделски стопанства, машинно-тракторните станции, промишлените предприятия, търговската мрежа и пр. в селищата на община Кайнарджа.

Проследени са исторически събития като Първата Екатеринина война от 1768 -1774 г., завършила в с.Кайнарджа и борбата за национално освобождение на Южна Добруджа. В справочника могат да се прочетат списъците на загиналите във войните за национално обединение на България, на участниците и на загиналите във Втората световна война жители на Община Кайнарджа.

Хронологично и с пестелив език са представени процесите, свързани с разцвета и упадъка на здравеопазването, изграждането на социалната инфраструктура и развоя на културните институции.

Справочникът ще бъде полезно документално четиво за бъдещите изследователи на този кът от Крайдунавска Добруджа.


Дафинка Станева, Община Кайнарджа - минало и настояще. Исторически справочник. Издателство и печатница „РИТТ” - Силистра, 2017