ДЕЛО

Никола Агънски

Ceschrleben steht: im Anflang war das Wort!

……….

Mir hilft der Geist! Auf einmal seh ich Rat.

Und schreibe getrost: Im Anfang war die Tat!

Geethe - Faust, 1

„В начале бе дело!” заключава великият германски поет и учен Гете, чрез устата на своя безсмъртен герой Фауст.

И, наистина, из движението е изникнало слънцето в начало. Чрез движението се е създала цялата голяма за нас, човеците, слънчева система, член на която е и нашата малка планетка. В движението на огнени вулкани се е накъдрила и разнообразила повърхността на майката-земя.

Движението е създало мембраната, която долавя неговия шум и го трансформира в слух и слово. С движение човекът се издигна от дървената хралупа и каменна пещера до железобетонната сграда. С движение се издигна той от индивида-звяр до обществено същество.

Движение, действие, дело, промяна, такава е същината на живота. Развитието е вечно движение, вечно дело, вечна промяна. Словото е само израз на констатираната, позната, постоянно променяща се действителност.

От делото се напластява опитът. Систематизираният опит се трансформира в разум. В разума кълнат идеите, но по съвършенство те съответствуват на натрупания опит. Малък опит - крехък разум - небулозни идеи; голям опит - крепък разум - оформени, кристализирани идеи. В делото се раждат, растат и оформяват идеите.

„В начале бе дело!” И всякога трябва да бъде дело!

——————————

в. „Литературен глас”, г. 7, 3 април 1935 г.