ПРЕДСТАВЯНЕ НА СБОРНИКА „БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ (XVIII – XXI ВЕК). ПЪТИЩА И КРЪСТОПЪТИЩА”

Представяне на сборника „България и Русия (XVIII - XXI век). Пътища и кръстопътища”, издаден от ИЦ „Боян Пенев” към Института за литература - БАН

На 13 октомври (петък) 2017 г. от 16.00 ч. в Руския културно-информационен център, ет. 3, зала 305 ще се състои представянето на сборника „България и Русия (XVIII-XXI век). Пътища и кръстопътища”, ново издание на ИЦ „Боян Пенев”.

Сборникът е продукт на три последователни научни проекта между български и руски учени от Института за литература към Българската академия на науките и Института по славянознание към Руската академия на науките, реализирани в периода 2006-2014 г.

Мощният потенциал на тези проекти беше реализиран със съвместни дейности, които доведоха и до взаимни резултати: през 2007 г. бе проведена в София първата научна конференция към първия проект „България и Русия (XVIII-XX в.) - представи и реалност”, а през 2010 г. в Русия излезе и първият съвместен научен сборник „България и Русия (XVIII-XX в.) - взаимопознание”.

През 2011 г. бе проведена в София и втората научна конференция по втория проект „България и Русия (XVIII-XXI в) - утопии, образи, модели”, като вече е факт и вторият научен сборник „България и Русия (XVIII-XXI в.) - пътища и кръстопътища”.

Съответно през 2013 г. бе проведена в София третата научна конференция по третия проект „България и Русия (XVIII-XXI в) - стереотипи и деконструкции”, а сборникът с материалите от нея предстои да излезе в Русия.

Съвместните инициативи на учените от двете хуманитарни академични общности индикира засилен усет за културна взаимност, славянска родственост, отложена в множество текстове и традиции. И ако в първия сборник авторите от двете академични общности търсеха отговор на въпроса „Що е взаимопознание и възможно ли е то?”, то в предлагания том учените се насочват към очертаване на възможните пътища и кръстопътища, които историята, културата и традицията поставят пред двата народа.

Сборникът „България и Русия (XVIII-XXI в.) - пътища и кръстопътища” е интердисциплинарен, съчетава извороведски, литературноисторически, литературнокритически, компаративистки, лингвистични, културологични подходи към българо-руските културни връзки през разглеждания период.

Акцентът в заглавието, който провокира и канализира научния потенциал - пътища и кръстопътища - очертава и концептуалния профил на настоящия том, като насочва към неговата двуделна структура.

Първият раздел на сборника - „Историята като кръстопът” - проследява именно историческия ракурс към темата. Историзмът - и като философия, и като изследователски подстъп към постъпателно проследяване на отделни етапи, и като канава на интересни и не съвсем познати документални свидетелства и материали - присъства във всичките изследвания.

Вторият раздел на сборника - „Литературни и културноисторически контакти” - се фокусира върху съдбата и творческите изяви на различни представители на българската и на руската интелигенция през XIX и ХХ в.

С модерния си прочит, богатата документална информация и новите си идеи сборникът „България и Русия (XVIII - XXI век). Пътища и кръстопътища” ще бъде важно пособие за всички студенти слависти и русисти в университетите в България, както и за студентите българисти в Русия.