ЮРДАН МАРИНОПОЛСКИ

Юрдан С. Маринополски, дългогодишен преподавател в средните училища, в последните 2-3 години член на учебния комитет при М-вото на Нар. Просв. по избор, известен наш книжовен и литературен критик, - помина се на 10 септемврий в София.

Покойният е роден във В. Търново на 1874. Той е учил между друго в Германия литература и философия и си спечели у нас известност с някои свои литературни студии и статии по обществено-педагогически и морални въпроси.

Напоследък обърнаха внимание неговите отлични книжовни и обществени етюди „Прояснени небосклони” (2 книжки).

Маринополски беше една високо благородна и хуманна личност - човек, който живееше, може да се каже, изключително с духовни интереси.

Току преди три месеца той се яви лично в нашето Д-во, за да се запише за негов член и да внесе членския си внос от твърде скромните си средства. Той направи това, както за да изрази съчувствието си към целите на Д-вото, тъй и да се ползува от неговата библиотека.

Рядко в нашата литература и общественост е изпъквал писател с такава искреност на сърцето и словото.

Той бе един човек наистина не от мира сего.


сп. „Славянски глас”, г. 18, кн. 3-4, 1924 г.