ВЛАДИМИР ПАВЛЕНКО – „МИТОВЕТЕ ЗА „УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ”

Монографията на Владимир Павленко „Митовете за “устойчивото развитие”" съдържа критически анализ на концепцията за “устойчивото развитие”, нейната роля и място в строителството на “новия световен ред”.

С използването на широк кръг официални източници и документи в книгата се доказва, че този процес има последователно управляем характер.

Разкрива се не само общо-философският замисъл на този проект, но и конкретните му проявления, тясно свързани със създаването и еволюцията на Римския клуб и приемните му глобални институции.

Показани са закономерностите и механизмите на взаимодействие на различните структури на “устойчивото развитие”, както и приемствеността на тяхната еволюция.

Специално внимание се отделя на анализа на механизмите за подкопаването и ликвидирането на суверенитетите на големите самодостатъчни държави, преди всичко на Съветския Съюз.

Показана е решаващата роля в това на “петата колона”, включваща “агентите на влияние” в лицето на редица крупни съветски и руски политици и учени.

Авторът показва механизмите на внедряване на идеята за “устойчивото развитие” в държавната политика, пътищата и начините на адаптация към нея на общественото съзнание, водеща роля в които се отрежда на теорията за “глобално затопляне”, идеологемите “демокрация”, “права на човека”, “права на малцинствата”, “пазарна икономика”, “федерализъм” и т. н.

Книгата е предназначена за преподавателите и студентите от вузове, специалистите в областта на вътрешната и външната политика и широк кръг читатели. Печата се в авторска редакция.


Владимир Павленко. Мифы “устойчивого развития”. “Глобальное потепление” или “ползучий” глобальный переворот? 2011 г.