ЛАЛКА ПАВЛОВА – „СТЕФАН СТАМБОЛОВ: ЕДИН ОБРАЗ – ДВЕ ТОРЧЕСКИ ВИЗИИ”

Монографията на Лалка Павлова „Стефан Стамболов: един образ - две творчески визии” представя задълбочен литературно-критически сравнителен анализ на два романа: „Ангел или Демон” на Александър Томов” и „Стефан Стамболов: воля за държава” на Бойко Беленски. Изследването започва с кратък преглед на особеностите на историческия период - борбите на балканските народи срещу турското робство и политическата обстановка в Европа и на Балканите в първото десетилетие след Освобождението на България. На този фон е поднесена представа за противоречивите оценки за личността и делото на Стефан Стамболов в българското обществено и културно пространство (Атанас Буров, Константин Терзиев, Илия Бешков, Георги Марков, Никола Веранов, Пьотър Пренсов), за да се подчертаят трудностите пред двамата повествователи при художествената реализация на неговия образ. Същинската част на монографията изследва спецификата на композицията, сюжета и езиковите особености на двата романа, като централно място заема интерпретацията на образа на Стефан Стамболов от двамата белетристи. Изданието включва и фрагменти от текстовете на двата романа, които онагледяват изложените становища на Лалка Павлова за естетическите достойнства или недостатъци в художествената реализация на образа и фабулата.